Beställning av nytt hygienpass

Förkommet hygienpass

Om hygienpasset har förkommit ska du kontakta kompetenstestaren som beviljade det ursprungliga hygienpasset.

1. Den ena delen av hygienpasset (kompetensintyget i pappersformat eller hygienkompetenskortet) har förkommit

 • Den del av hygienpasset som finns kvar överlämnas till kompetenstestaren
 • Kompetenstestaren beviljar ett nytt hygienpass

2. Hygienpassets båda delar har förkommit

 • Kompetenstestaren kan endast bevilja ett nytt hygienpass om den ursprungliga testblanketten ännu finns i testarens arkiv
 • Det är kompetenstestarens skyldighet att arkivera de dokument som ligger till grund för beviljandet av hygienpasset (såsom testblanketten) för tre år efter det datum då hygienpasset beviljades

3. Hygienpassets båda delar har förkommit och kompetenstestaren har inte testblanketten

 • Kompetenstestet ska tas om

4. Hygienpassets båda delar har förkommit och hygienpasset var beviljat på basis av en examen eller en utbildning

 • Vilken som helst kompetenstestare kan bevilja ett nytt hygienpass
 • En kopia av examensbeviset och studieregisterutdraget vars riktighet har intygats ska överlämnas till kompetenstestaren för beställning av ett nytt hygienpass

 

Namnändring

Om ditt namn har ändrats, ska du kontakta den kompetenstestare som beviljade det ursprungliga hygienpasset. Överlämna alltid ett officiellt intyg av vilket namnändringen framgår till kompetenstestaren. Till exempel körkort, pass, Fpa-kort eller liknande är inte bevis på namnändringen eftersom det gamla och det nya namnet inte båda framgår av dessa dokument.

1. Den ena delen av hygienpasset (kompetensintyget i pappersformat eller hygienkompetenskortet) har förkommit

 • Den del av hygienpasset som finns kvar överlämnas till kompetenstestaren
 • Kompetenstestaren beviljar ett nytt hygienpass

2. Båda delarna av hygienpasset har förkommit

 • Kompetenstestaren kan endast bevilja ett nytt hygienpass om den ursprungliga testblanketten ännu finns i arkivet hos testaren
 • Det är kompetenstestarens skyldighet att arkivera de dokument som ligger till grund för beviljandet av hygienpasset (såsom testblanketten) för tre år efter det datum då hygienpasset beviljades

3. Hygienpassets båda delar har förkommit och kompetenstestaren har inte testblanketten 

 • Kompetenstestet ska tas om

4. Hygienpassets båda delar har förkommit och ett hygienpass har beviljats på basis av en examen eller en utbildning

 • Vilken som helst kompetenstestare kan bevilja ett nytt hygienpass
 • En kopia av examensbeviset med studieregisterutdrag vars riktighet har intygats ska överlämnas till kompetenstestaren

 

Det finns ett fel i hygienpasset

I det skedet då kompetenstestaren har överlämnat hygienpasset till klienten, ska klienten genast kontrollera att namnuppgifterna och födelsedatumet är korrekta. Om namnet eller födelsedatumet är fel, ska du omedelbart kontakta kompetenstestaren som beviljade det ursprungliga hygienpasset.

Då man beställer ett nytt hygienpass ska man alltid ge kompetenstestaren båda delarna i original av det felaktiga hygienpasset.  Därefter beställer kompetenstestaren ett nytt hygienpass med korrekta uppgifter. Kompetenstestaren gör en ny beställning utgående från det namn och födelsedatum som klienten själv skrivit på testblanketten vid testtillfället.

 

Evira håller inte register över de personer som har beviljats hygienpass av kompetenstestarna. Evira beviljar inte hygienpass.

Kontaktuppgifterna till nästan alla kompetenstestare som är godkända av Evira finns på länken "Listan av kompetenstestare godkända av Livsmedelssäkerhetsverket" till vänster på sidan. I förteckningen finns kontaktuppgifter till de testare som har gett tillstånd att publicera sina kontaktuppgifter. 

Ytterligare upplysningar och vid behov kontaktuppgifter till kompetenstestarna får du från Eviras Kundtjänst Hygienpass: