Namnändring

Om ditt namn har ändrats, ska du kontakta den kompetenstestare som beviljade det ursprungliga hygienpasset.

Överlämna alltid ett officiellt intyg av vilket namnändringen framgår till kompetenstestaren, t.ex. utdrag ur befolkningsdatasystemet/ämbetsintyg eller vigselbevis. Till exempel körkort, pass, Fpa-kort eller liknande är inte bevis på namnändringen eftersom det gamla och det nya namnet inte båda framgår av dessa dokument.

 

1. Den ena delen av hygienpasset (kompetensintyget i pappersformat eller hygienkompetenskortet) har förkommit

  • Den del av hygienpasset som finns kvar överlämnas till kompetenstestaren
  • Kompetenstestaren beviljar ett nytt hygienpass

 

2. Båda delarna av hygienpasset har förkommit

  • Kompetenstestaren kan endast bevilja ett nytt hygienpass om den ursprungliga testblanketten ännu finns i arkivet hos testaren
  • Det är kompetenstestarens skyldighet att arkivera de dokument som ligger till grund för beviljandet av hygienpasset (såsom testblanketten) för tre år efter det datum då hygienpasset beviljades

 

3. Hygienpassets båda delar har förkommit och kompetenstestaren har inte testblanketten 

  • Kompetenstestet ska tas om

 

4. Hygienpassets båda delar har förkommit och ett hygienpass har beviljats på basis av en examen eller en utbildning

  • Vilken som helst kompetenstestare kan bevilja ett nytt hygienpass
  • En kopia av examensbeviset med studieregisterutdrag vars riktighet har intygats ska överlämnas till kompetenstestaren

 

Kontaktuppgifterna till nästan alla kompetenstestare som är godkända av Evira finns på länken "Listan av kompetenstestare godkända av Livsmedelssäkerhetsverket". I förteckningen finns kontaktuppgifter till de testare som har gett tillstånd att publicera sina kontaktuppgifter. 

Ytterligare upplysningar och vid behov kontaktuppgifter till kompetenstestarna får du från Eviras Kundtjänst Hygienpass: