Rättigheter och skyldigheter

De av Evira godkända kompetenstestarna har rätt att ordna kompetenstester och bevilja kompetensintyg. Till kompetenstestarens skyldigheter hör bland annat att informera om testtillfällen, organisera och övervaka tester, kontrollera testdeltagarnas identitet, kontrollera testblanketterna, bevilja och distribuera kompetensintyg.

Rätten att fungera som en av Evira godkänd kompetenstestare är en personlig rättighet. Testaren fungerar självständigt, är likställd med en tjänsteman, och ansvarar personligen för allt som hör till denna verksamhet. Så är det även då testaren ordnar kompetenstester eller beviljar kompetensintyg som förknippas med testarens arbetsuppgifter i arbetsgivarens tjänst. I all verksamhet som gäller kompetenstestning ska författningarna som berör kompetenstestning samt myndighetsanvisningarna iakttas i första hand och arbetsplatsens egna instruktioner och praxis i andra hand.

Godkännandet som kompetenstestare får testaren behålla vid exempelvis byte av arbetsplats, tjänsteledighet eller då testaren går i pension. Rätt att tjänstgöra som kompetenstestare kvarstår också exempelvis under semester, tjänsteledigt eller annan liknande frånvaro. En godkänd kompetenstestare får inte på eget initiativ eller på anhållan ens tillfälligt, ge, överföra eller lämna sina rättigheter och skyldigheter som kompetenstestare och inte heller sina användarnamn i databasen Frågebanken till någon person, kompetenstestare, arbetsgivare eller till exempel vid byte av arbetsplats. Kompetenstestaren ansvarar för ordnandet av kompetenstester och för beviljandet av kompetensintyg med sina användarnamn. Om kompetenstestaren vet eller misstänker att koderna har hamnat i fel händer, ska detta meddelas till Evira omedelbart via Kontakt i Frågebanken.

Kompetenstestarnas verksamhet styrs av:  

Då kompetenstestaren utför uppgifter om vilka föreskrivs i paragraferna om kompetenstestning i livsmedelslagen tillämpas vad som föreskrivs i förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Testarna har godkännande av Evira och är personer som utövar offentlig makt och är likställda med tjänstemän och vid behov tillämpas bestämmelserna om tjänstebrott enligt 40 kapitlet i strafflagen. Testarna beaktar i sin verksamhet även andra, mera allmänna bestämmelser och anvisningar som gäller tjänstemän. Oegentligheter och väsentliga brister i verksamheten leder till att kompetenstestaren förlorar sina rättigheter och rättsliga åtgärder vidtas vid behov.