Kompetenstest

Ett normalt kompetenstest presteras på antingen finska eller svenska.

Kompetenstestarna har möjlighet att ordna tester också i s.k. särskilda situationer, som man kan ordna till exempel på även andra språk än finska eller svenska. Man har arrangerat tester i särskilda situationer till exempel på engelska, kinesiska och ryska. Tester har också presterats med punktskrift och teckenspråk. 

Kompetenstest presteras alltid självständigt och under kompetenstestarens övervakning. Svarsnoteringarna ska tecknas på Eviras testblankett med en kulspetspenna som skriver en annan färg än svart eller med något motsvarande skrivdon som garanterar att resultaten inte kan ändras i efterhand och att den originella blanketten kan arkiveras enligt bestämmelserna. Kompetenstestaren är skyldig att genom lokal- och testarrangemang se till att varje person som presterar ett test ges möjligheten att svara ostört och självständigt.

När testtiden har löpt ut samlar kompetenstestaren in testblanketterna och kontrollerar samtidigt testdeltagarnas identiteter. Kompetenstestaren granskar och arkiverar testblanketterna.

Testdeltagarna ska medföra en officiell identitetshandling till testtillfället.

Testdeltagarna är klienter till kompetenstestaren. Om det finns fel och brister i kompetensintyget som en klient har fått, ska klienten och komptenstestaren tillsammans se till att de korrigeras. Evira förfogar inte över namnen på eller annan information om de personer som har presterat tester. Det är därför viktigt att testaren ger testdeltagarna sina kontaktuppgifter och att deltagarna antecknar uppgifterna till minnes. Om det finns ett fel i ett hygienpass ska man omedelbart ta kontakt med kompetenstestaren, som beviljar ett nytt hygienpass med korrekta uppgifter. Om hygienpasset senare försvinner eller namnet i det förändras, ska man kontakta den kompetenstestare som beviljade det ursprungliga kompetensintyget.

Testtid

Under ett normalt test är svarstiden 45 minuter. Under tester i särskilda situationer är svarstiden obegränsad. Man får avlägsna sig från ett test tidigast 20 minuter efter att testet började.

Prestation av ett test

Ett kompetenstest består av 40 korrekta/felaktiga påståenden. Påståendena berör olika delområden inom livsmedelshygienen.

Testdeltagaren noterar ett kryss i rutan för antingen "rätt" eller "fel", beroende på om deltagaren är av samma åsikt som påståendet eller inte.

För att klara testet måste man ha erhållit poängtalet minst 34/40. För rätt svar ges ett poäng, och det ges inte minuspoäng för felaktiga svar, varför man med sex felaktiga svar ännu klarar sig igenom testet. Svarsrutor som lämnas tomma eller noteras otydligt (så att kompetenstestaren inte kan se vilket alternativ svararen avser) tolkas som fel svar.

Påståendena är ändå uppställda så att testet kräver att man omsorgsfullt ska läsa igenom varje påstående och specifikt tänka på svaret ur livsmedelshygienisk synvinkel på verksamheten som sker i livsmedelslokaler.

Det finns inte i lagstiftningen eller någon viss bestämmelse ett rätt svar på varje påstående, utan svaret kan vara baserat också på till exempel god hygienisk praxis. För vissa påstående existerar det således ingen absolut sanning, men ur livsmedelshygienisk synvinkel sett är det ena svaret ett klart bättre alternativ än det andra. Det är kompetens och förståelse av det slaget som testet strävar efter att precisera, för det är sådant som behövs i det praktiska arbetet. 

Modelltest

I avsnittet ”Mer om temat i vår tjänst” till höger här på sidan hittar du ett modelltest i utskrivbart PDF-format på finska, svenska och engelska. Du kan också pröva modelltestet i elektronisk form. Med modelltestet kan man inte ordna ett egentligt kompetenstest och man får inte ett kompetensintyg på basis av modelltestet. Ett egentligt kompetenstest ordnas alltid av en kompetenstestare och testet presteras på en testblankett på papper under ett av testaren reserverat testtillfälle som testaren har ansökt om för den aktuella testtidpunkten. Ett egentligt kompetenstest kan inte presteras elektroniskt.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

Kompetenstest modellserie