Kompetenstest

Ett normalt kompetenstest utförs skriftligen, antingen på finska eller på svenska. 

Kompetenstestarna har möjlighet att ordna tester också för s.k. särskilda situationer, som kan ordnas exempelvis även på andra språk än finska eller svenska. Tester i särskilda situationer har utförts på till exempel engelska, kinesiska och ryska. Tester har också utförts i punktskrift och på teckenspråk.

Övervakning av tester

Kompetenstester utförs alltid självständigt under kompetenstestarens övervakning.

Testlokal

Kompetenstestaren är skyldig att säkerställa en sådan lokal och sådana testarrangemang att varje person som utför testet har möjlighet att svara ostört och självständigt.

Hur lång tid tar testet

För ett normalt kompetenstest är svarstiden 45 minuter. Då det gäller tester i särskilda situationer är svarstiden obegränsad. Man får avlägsna sig från testtillfället tidigast 20 minuter efter att testet började.

Testblankett

Alla svarsnoteringar ska antecknas på Eviras testblankett. De som testas ska själva skriva namn och födelsedatum tydligt på testblanketten. Testaren beviljar hygienpasset utgående från dessa uppgifter.

Testpåståenden

Ett kompetenstest består av 40 korrekta/felaktiga påståenden. Påståendena berör olika delområden inom livsmedelshygienen. Påståendena är uppbyggda så, att testet kräver att man omsorgsfullt ska läsa igenom varje påstående och fundera på svaret ur livsmedelshygienisk synvinkel angående verksamheten i livsmedelslokaler.

Det finns inte rätt svar på varje påstående i lagstiftningen eller i någon viss bestämmelse, utan svaren kan även vara baserade på exempelvis god hygienisk praxis. Vad gäller en del av påståendena finns det ingen absolut sanning, men ur livsmedelshygienisk synvinkel sett är det ena svaret ett klart bättre alternativ än det andra. Det är kompetens och förståelse av detta slag som efterlyses i testet, och behövs även i det praktiska arbetet.

Utförande av testet

  • Testdeltagaren sätter ett kryss i rutan, antingen för "rätt" eller "fel", beroende på om deltagaren är av samma åsikt som påståendet eller inte.
  • Svaren skrivs på Eviras testblankett med en kulspetspenna med bläck av annan färg än svart eller med något motsvarande skrivdon som garanterar att resultaten inte kan ändras efteråt och att originalblanketten kan arkiveras enligt bestämmelserna.
  • För att få godkänt i kompetenstestet ska man få minst 34/40 poäng. För rätt svar ges ett poäng och det ges inga minuspoäng för felaktiga svar, därför får man godkänt i testet även om man har sex felaktiga svar. Svarsrutor som lämnas tomma eller noteras otydligt (så att kompetenstestaren inte kan se vilket alternativ som svararen avser) tolkas som fel svar.

Inlämnande av testblanketten och kontroll av identiteten. 

När testtiden har löpt ut samlar kompetenstestaren in testblanketterna och kontrollerar samtidigt testdeltagarnas identiteter. Testdeltagarna ska ha med sig en officiell identitetshandling till testtillfället.

Kompetenstestaren granskar och arkiverar testblanketterna.

Beställning av nytt hygienpass

Testdeltagarna är kompetenstestarens klienter. Om det finns fel eller brister i klientens kompetensintyg, är det klienten och komptenstestaren som ser till att de korrigeras. Evira förfogar inte över namnen på eller annan information om de personer som har presterat testet. Det är därför viktigt att testaren ger testdeltagarna sina kontaktuppgifter och att deltagarna antecknar och sparar dessa kontaktuppgifter. Om det finns ett fel i ett hygienpass ska man omedelbart kontakta kompetenstestaren, som beviljar ett nytt hygienpass med korrekta uppgifter. Om hygienpasset senare förkommer eller om namnet ändras, ska man kontakta den kompetenstestare som beviljade det ursprungliga kompetensintyget.

Modelltest

I den nedre kanten på sidan finns ett modelltest i PDF-format som kan skrivas ut på finska, svenska och engelska. Modelltestet kan också prövas i elektroniskt format. Modelltestet kan inte användas i ett egentligt kompetenstest och man får inte kompetensintyg utgående från modelltestet. Ett egentligt kompetenstest ordnas alltid av en kompetenstestare och testet presteras skriftligen på Eviras testblankett på papper. Det egentliga kompetenstestet kan inte presteras elektroniskt.

 

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

Blankett för modelltest

suomeksi:

på svenska:

In English:

På teckenspråk