Frågor och svar

Frågor och svar om bestrålning

1. Får bestrålade livsmedel saluhållas i Finland?

– Ja, men bestrålning är tillåtet endast i fråga om torkade kryddörter, kryddor och kryddväxter. Andra bestrålade livsmedel får inte marknadsföras i Finland.

2. Varför bestrålas livsmedel och vad bestrålas de med?

– Syftet med bestrålningen är att höja produktens hygieniska kvalitet. Så förintas främmande celler i livsmedlet, såsom bakterier, insekter och insektslarver, eller förhindras produkten från att gro.

Vid bestrålning av livsmedel utnyttjas joniserande strålning, såsom gamma- eller betastrålning.

3. Är bestrålade livsmedel säkra att använda?

– I omfattande internationella undersökningar har inte konstaterats att bestrålade livsmedel skulle medföra någon hälsorisk. Doserna som används vid bestrålning av livsmedel gör inte produkterna radioaktiva.

Bestrålningen kan minska vitaminhalten (vitamin C och B1) i vissa livsmedel på samma sätt som upphettning.

4. Hur vet man om ett livsmedel är bestrålat?

– Påskrifterna på förpackningen till ett bestrålat livsmedel skall inbegripa omnämnandet ”Behandlad med joniserande strålning” eller ”Bestrålad”.

5. Bestrålar man livsmedel i Finland?

– Nej. I Finland finns inte några bestrålningsanläggningar som godkänts av EU. Livsmedelshygienen hålls hög med andra metoder.

6. Utövas det tillsyn över bestrålade livsmedel i Finland?

– Ja. Evira och Tullen undersöker också bestrålade livsmedel som en del av den övriga livsmedelstillsynen.