Lagstiftning som hänför sig till bestrålning

Lagstiftning som hänför sig till bestrålning

  • Handels- och industriministeriets förordning om behandling av livsmedel med joniserande strålning (852/2000)
  • Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/2/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar om livsmedel och livsmedelsingredienser som behandlats med joniserande strålning
  • Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/3/EG om upprättande av en gemenskapsförteckning över livsmedel och livsmedelsingredienser som behandlas med joniserande strålning
  • Kommissionens beslut 2002/840/EG om antagande av förteckningen över godkända anläggningar för bestrålning av livsmedel i tredje land
  • Förteckning över de livsmedel och livsmedelsingredienser, som enligt medlemsstaterna får behandlas med joniserande strålning (Publiceras i Europeiska Unionens officiella tidning, EUT-serie C, den senaste 2006/C112/05)

Mer information på andra webbplatser