Bakgrund till rekommendationerna

Social- och hälsovårdsministeriets rekommendationer från år 2004

Enligt social- och hälsovårdsministeriets rekommendation från år 2004 är det skäl att undvika användning av korvar, knackkorvar och charkvaror i kosten för spädbarn. För barn i lekåldern rekommenderas korv/knackkorv högst under 1-2 måltider per vecka och då och då som charkvara. Orsaken till rekommendationerna är tillsatsämnet nitrit, det hårda fettet och saltet.

Ny riskvärdering av barns och vuxnas exponering för nitrat och nitrit

I Livsmedelssäkerhetsverket Evira har gjorts en riskvärdering av 1-, 3- och 6-åriga barns och vuxnas exponering för nitrat och nitrit.

Enligt riskvärderingen överstegs hos 14 procent av 3-åringarna och hos 11 procent av 6-åringarna det acceptabla dagliga intaget (ADI) som fastställts för nitrit. Hos ettåringarna (1 år) stannade exponeringen för nitrit under ADI-värdet. Största delen (85 %) av 3- och 6-åringarnas exponering härstammade från korvar/knackkorvar och charkvaror, i vilka nitrit tillsats som konserveringsmedel. De resterande 15 % av nitritexponeringen härstammade från hushållsvattnet. Utgående från riskvärderingen kan social- och hälsovårdsministeriets rekommendationer från år 2004 preciseras.

Enligt riskvärderingen översteg exponeringen ADI-värdet för nitrit hos ett par promille av de vuxna. Huvuddelen av exponeringen härstammade från korvar/knackkorvar och charkvaror.

Exponeringen för nitrat ur tillsatskällor är mycket liten, under 4 % av totalexponeringen hos såväl barn som vuxna. Största delen av exponeringen härstammar från produkter ur växtriket, som innehåller nitrat av naturen.

 

MER OM DETTA PÅ VÅR WEBBPLATS


MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER