Frågor och svar om EHEC

Allmänt

Vad menas med bakterien Escherichia coli?

Bakterien (förkortas E. coli) hör till en omfattande hop tarmbakterier. De flesta E.coli -bakteriestammar är harmlösa och påträffas normalt i tarmkanalen hos människor och djur. Vissa E. coli -stammar kan ändå orsaka diarré, andra åter till exempel urinvägsinfektioner. Förekomst av E. coli -bakterier i livsmedel och vattnet är ett tecken på fekal kontamination.

Vad menas med bakterien EHEC?

EHEC-bakterier är huvudsakligen gruppen E. coli som orsakar sjukdom hos människan. Kännetecknande för EHEC- bakterierna eller den enterohemorragiska E. coli -gruppen är att de alstrar verotoxin (benämningen shigatoxin används likaså). I bakteriegruppen EHEC ingår flera undertyper av bakterien E. coli, av vilka O157:H7 är den bäst kända.

Vad menas med VTEC, STEC och EHEC?

Med benämningen VTEC (Verotoxinproducerande Escherichia coli) hänvisas till verotoxinproducerande E. coli -bakterier. VTEC-bakterier har konstaterats i hundra undergrupper (serogrupper) till bakterien E. coli, men endast en del av dessa orsakar sjukdom hos människan. I litteraturen används om VTEC-bakterierna också benämningen shigatoxinproducerande E. coli (STEC).

Med benämningen EHEC (Enterohemorragisk Escherichia coli) hänvisas till sådana verotoxinproducerande E. coli -bakterier, som orsakar sjukdom hos människan. För att orsaka sjukdom hos människan måste bakterien utöver att den producerar verotoxin också ha andra egenskaper. Utöver bakterien kan man med EHEC också hänvisa till sjukdomen som drabbar människan.

Vad orsakar bakterien EHEC?

Typiska symptom på en EHEC-infektion hos människan är blodig, feberfri diarré och magkramper. Mer information om symptomen på en EHEC-infektion finner du på Institutets för hälsa och välfärd webbsidor (mer information om Ehec). Djur insjuknar vanligen inte, utan de är symptomfria bärare av EHEC-bakterien.

Varifrån härstammar EHEC-bakterierna?

Som bärare av EHEC-bakterien tjänar oftast nötkreatur, men också får och getter kan sprida bakterien. Från djurens matsmältningskanal utsöndras bakterier med avföringen till omgivningen, men utsöndringen är ändå inte kontinuerlig.

Var kan man få EHEC-smitta?

EHEC-bakterierna härstammar alltid från avföring och smittan erhålls via munnen. Man kan få smitta av kontaminerad mat eller kontaminerat dricksvatten eller badvatten. Man kan också smittas av djur som bär på EHEC-bakterien eller närmiljön kring sådana djur, där bakterier kan hamna på händerna. Från händerna hamnar bakterierna i munnen, om man inte ser till att händerna är rena. Smittan kan också spridas från en person till en annan.

Livsmedlen

Hur kan EHEC-bakterier hamna i livsmedel?

EHEC-bakterier kan hamna i livsmedel eller vattnet som kontaminerats med avföring från djur eller människor som bär på smittan. EHEC-bakterier kan hamna i kött som en följd av bristande slaktningshygien eller i mjölk som en följd av bristande mjölkningshygien. I grönsaker kan EHEC-bakterier hamna till exempel via felaktig gödsling eller kontaminerat bevattningsvatten eller tvättvatten.

Kan det finnas EHEC-bakterier i kyckling-, svin- eller nötkött?

Sannolikheten att EHEC-bakterier förekommer i kött som slaktats i Finland och som når fram till konsumenten är mycket liten.

Även om kött sällan innehåller EHEC eller andra sjukdomsalstrande bakterier, är det ändå skäl att se till att hygienen är god hemma i köket. Det är bäst att alltid hantera rått kött åtskilt från livsmedel som skall ätas som sådana utan upphettning.

Förintas eventuell EHEC vid upphettning?

Ja. Upphettning av maten så att den kokar eller ångar räcker att förinta EHEC-bakterien. Det är bäst att kontrollera att kött som steks i ugn är tillräckligt hett (+70 °C) med hjälp av en stektermometer. Pastörisering förintar likaså EHEC-bakterien.

Kan man äta halvrå biff av helt nötkött?

Om köttet kontaminerats med EHEC-bakterier, skulle dessa ligga endast på ytan till köttet. Tillräcklig upphettning av ytan till köttet förintar bakterierna där. Köttfärsbiffar skall alltid upphettas helt igenom.

Kan man äta rå köttfärs?

Rå köttfärs innehåller en hel del olika bakterier. Rå köttfärs skall alltid förvaras i kylskåp och märkningarna om sista förbrukningsdagen skall alltid följas. Köttfärs förskäms lätt. Man skall inte äta rå köttfärs utan att först ha upphettat den ( anvisningar om trygg matlagning)

Kan man tryggt använda mjölkprodukter?

Ja. Den mjölk och de mjölkprodukter som säljs i butiken är huvudsakligen pastöriserade. Med pastörisering förintas eventuella sjukdomsalstrande bakterier genom upphettning. En gård, där EHEC konstaterats, får inte överlåta mjölk till konsumtion utan pastörisering. Vid pastörisering förintas också andra eventuella sjukdomsalstrande bakterier som härstammar från djuren eller miljön.

Kan det finnas EHEC-bakterier i grönsaker, frukt och bär?

Att grönsaker, såsom också andra vegetabilier eventuellt kontamineras beror på många faktorer såsom: växtförhållandena, bevattningen, gödslingen och hanteringen under skörden och vidareförädlingen. EHEC-bakterier kan hamna i grönsaker bland annat via felaktig gödsling eller kontaminerat bevattningsvatten eller tvättvatten.

Är groddar och skott förknippade med en särskild hälsorisk?

Groddarnas groddningsförhållanden, 22 – 30 °C och fukt gynnar mikrobernas tillväxt. Intag av råa groddar är således förknippat med en viss sjukdomsrisk. Bakterierna dör, om groddarna upphettas i samband med matlagningen ( att beakta vid hantering och tillredning av groddar). Enligt den information vi nu har tillgång till vet man inte om skottens kontamineringsrisk skiljer sig från groddarnas kontamineringsrisk.

Djuren och djurstallarna

Hur ofta förekommer EHEC-bakterier och hos vilka djur?

EHEC-bakterier förekommer oftast i tarmkanalen till nötkreatur och andra idisslare såsom får och getter. Sällskapsdjuren på nötkreatursgårdar kan också tidvis vara bärare av bakterien, om de rör sig i nötdjurens närmiljö. Bakterier kan tidvis utsöndras i avföringen från dessa djur. Djuren insjuknar vanligen inte själv utan de är symptomfria bärare av EHEC-bakterien.

Hur kan EHEC smitta från ett djur till människan?

EHEC-smittan erhålls via munnen. Människan kan få EHEC-smittan direkt från en idisslare som bär på bakterien eller indirekt från dennas livsmiljö. Bakterierna hamnar på händerna då man rör vid djuren eller från omgivningen som förorenats med avföring. Via händerna hamnar bakterierna sedan i munnen.

Hos nötkreatur förekommer bakterien i hela matsmältningskanalen och därför kan man också få smittan från nötkreaturets mun. Eftersom djurets livsmiljö i stor omfattning kan vara kontaminerad med bakterien, krävs nödvändigtvis inte direkt beröring med djuret. Enbart hantering av smutsiga stövlar efter besök i ladugården eller på betet kan räcka att förmedla smitta, även om man inte rört vid djuren.

Hur kan man förhindra direkt smitta från ett djur till människan?

Smitta kan förhindras med omsorgsfull handtvätt med tvål och vatten efter besök i en ladugård eller på en husdjursgård.

Varifrån kan EHEC-bakterien komma till en gård med produktionsdjur?

Bakterien E. coli förekommer normalt alltid i tarmkanalen till nötkreatur. Man känner till flera undertyper av bakterien. EHEC är en av variationerna av bakterien E. coli och den förekommer mycket sällan.

Hur allmän är EHEC-bakterien bland nötkreatur?

I den EHEC-bakteriegrupp som orsakar sjukdom hos människan ingår flera undertyper av bakterien E. coli, av vilka O157:H7 är den bäst kända. Undertypen O157 till bakterien E. coli förekommer enligt undersökningar bland cirka en procent av de finländska slaktnöten. I Finland konstateras undertypen O157 till bakterien E. coli årligen på några få (3 - 18) gårdar med nötkreatur.

Hur går man tillväga på en nötdjursgård då en eventuell EHEC-bakterie konstateras i djuren på gården?

På en gård, där man konstaterar en VTEC-bakterie som kunde orsaka en EHEC-infektion hos människan, börjar man förbättra djurens hygien och också hygienen i djurens livsmiljö och man försöker förebygga framtida VTEC-infektioner bland djuren.

Mjölken från gården får inte överlåtas till konsumtion opastöriserad och får inte heller användas för framställning av opastöriserade mjölkprodukter. Opastöriserad mjölk skall helst inte användas på gården ens för egen konsumtion. I slakteriet beaktas bakteriesmittan då kor från gården slaktas.

För att förhindra att infektioner överförs till människan direkt från djuren undviks bland annat besök och andra onödiga personbesök i djurstallarna (mer information på finska om åtgärderna på gårdar med nötkreatur).

Kan hund- och kattmat innehålla EHEC-bakterier?

Industriellt framställd hund- och kattmat är säker. Foder som inte behandlats genom upphettning, såsom rå köttfärs och råa ben, kan däremot innehålla EHEC-bakterier. Vid hantering av sådana produkter är det skäl att iaktta god hygien.