Kampylobakter

De värmetåliga kampylobakterna ( Campylobacter jejuni och Campylobacter coli) är allmänna bakterier i tarmkanalen hos jämnvarma djur och fåglar. De växer bäst i en temperatur på cirka +40 grader celsius och i en syrefattig miljö. Kampylotbakter kan förekomma också i naturen i vattendrag, där de kan hålla sig vid liv rentav flera veckor eller månader. Kampylobakter är zoonoser, men de smittar rätt sällan från ett insjuknat djur till människan. De smittar också rätt sällan från en insjuknad människa till en annan människa.

Smittvägar
Ofullständigt upphettade eller råa livsmedel, såsom rått fjäderfäkött, opastöriserad mjölk och kontaminerat dricksvatten, kan tjäna som smittkällor. Fjäderfäköttet kan kontamineras som en följd av bristfällig slakthygien och mjölken som en följd av bristfällig mjölkningshygien. Dricksvattnet kan kontamineras av yt- och avloppsvatten, till exempel som en följd av översvämningar.

Inkubationstid
Symptom visar sig vanligen inom tre dygn efter smittan, men inkubationstiden kan variera från 1 till 7 dygn.

Symptom
Kampylobakterna orsakar en inflammation i tarmkanalen som kallas kampylobakterios och symptomen är blodig eller slemmig diarré, rätt hög feber, huvudvärk, illamående och rejält magont. Symptomen kan vara i cirka tre dygn. Så gott som alla smittade återhämtar sig inom en vecka. Hos en del av de drabbade kan smittan senare resultera i reaktiv artrit.

Epidemier
Största delen, inemot 80 % av kampylobakterinfektionerna bland finländare härstammar från resor utomlands. Kampylobakterepidemierna som konstaterats i Finland har i allmänhet hänfört sig till kontaminerat dricksvatten eller fjäderfäkött. Förekomsten av kampylobakter i fjäderfäköttet på den finländska marknaden är ändå påfallande liten i jämförelse med många andra länder. Hushållsvatten som kontaminerats med kampylobakter har konstaterats orsaka några rätt stora epidemier i Finland. Faktorer som leder till livsmedelsburna kampylobakterepidemier har varit kontaminerad råvara, korskontamination, otillräcklig upphettning och infekterad personal.

Förebyggande åtgärder

  • För att smitta skall kunna hindras borde livsmedlen vid tillredning upphettas till en temperatur över +70 grader celsius, fjäderfäkött till en temperatur över +75 grader celsius.
  • Opastöriserad mjölk borde undvikas. Bakterien förintas då mjölken pastöriseras.
  • För att korskontaminations skall kunna undvikas borde köksredskap och arbetsytor omsorgsfullt tvättas mellan arbetsmomenten. Råa och tillredda livsmedel skall också hållas åtskilda från varandra.
  • Uppmärksamhet skall fästas vid en god arbetshygien.
  • Om man inte är säker på att hushållsvattnet som används är av god kvalitet, skall vattnet kokas innan det används.