Trichinella spiralis

Trichinella spiralis eller trikin är en allmän parasit hos vilt, såsom vildsvin, björn och räv, men den kan förekomma också hos svin, häst och djur som äter kadaver eller avfall från djur. Svin kan smittas till exempel via en råtta de ätit. Hos människan orsakar trikiner en muskelsjukdom som kallas trikinos. Den är mycket sällsynt i Finland.

Smittvägar
Smitta sker typiskt om man äter rått eller otillräckligt upphettat svinkött, vildsvinskött eller björnkött eller blod som innehåller trikinlarver eller köttberedningar som tillverkats av sådant kött.

Inkubationstid
Symptom börjar visa sig inom 2–3 veckor efter smittan.

Symptom
Hos människan kan trikinsmitta orsaka feber, muskelvärk och svullnad under ögonen.

Förebyggande åtgärder
Omsorgsfull köttbesiktning i samband med slakt är det bästa sättet att undvika smitta. I Finland besiktas alla för konsumtion avsedda slaktkroppar från svin, häst och eventuellt vilt med tanke på trikiner. I samband med köttbesiktningen konstateras årligen några slaktkroppar som kontaminerats med trikiner.

Upphettningstemperaturen som krävs varierar något beroende på vilken källskrift man läser.

Enligt lagstiftningen (bilaga 2 till förordningen om köttbesiktning) skall villkorligt godkänt kött (alltså kött som på något sätt är suspekt, kan vara till exempel salmonella eller en misstanke om trikinsmitta) upphettas till +70 grader celsius.

Enligt internationella trikinorganisationen International Commission on Trichinellosis räcker +62,2 grader celsius för att omedelbart förinta trikiner. (Gamble et al. 2000, Vet. Parasitol. 93, 293-408.)

Enligt Gracey, Collins & Huey Meat Hygiene 10th ed. 1999 skall svinkött upphettas till +77 grader celsius helt igenom.

Trots att trikinerna förintas redan i +62,2 grader celsius rekommenderas av ovan nämnda orsaker att köttet upphettas helt igenom till minst +70 grader celsius, om man har minsta orsak att misstänka köttets kvalitet eller om köttet inte besiktats med tanke på trikiner.

Nedfrysning förintar inte alla trikinarter. Nedfrysning som metod att förhindra trikinsmitta får användas endast för svinkött (förordning 2075/2005/EU). Också då skall kombinationerna frysningstid – temperatur vara flera och beroende av tjockleken på köttet som skall frysas ned. Vad kött från andra djur beträffar betraktas nedfrysning inte som en möjlig metod att förhindra trikinsmitta, eftersom det till exempel i finskt vilt (björn, vildsvin) kan förekomma trikinarter som tål frost.