Norovirus

Noroviruset är ett allmänt virus som orsakar matförgiftningar. Norovirusen tål väl djupfrysning och ett lågt pH-värde, men förintas vid värmebehandling. Noroviruset är exceptionellt värmetåligt, men det förintas vid upphettning till +90 grader celsius i två minuters tid.

Smittvägar
Viruset sprider sig vanligen från en människa till en annan som kontakt- eller droppsmitta, men det kan också sprida sig via kontaminerade livsmedel eller kontaminerat vatten. Viruset kan hamna i bär, frukter och grönsaker, om dessa bevattnas med vatten som kontaminerats med avföring från människan. Från människan kan viruset överföras till livsmedlen också via händerna

.
Inkubationstid
En mycket liten mängd virus räcker för smitta. Inkubationstiden är 10–48 timmar, vanligen ett dygn.

Symptom
Den smittade uppvisar sådana symptom som illamående, kräkningar och diarré. Feber och olika typer av huvud- och muskelvärk kan också förekomma. Symptomen kan ofta vara mycket plötsliga och kraftiga, men kortvariga. Virus utsöndras i avföringen i upp till 1–3 veckor också efter att diarrésymptomen gått över. Den smittade kan också förbli symptomfri och kan då utan ett veta om det sprida smittan vidare. Infektionen ger kortvarig immunitet som fungerar endast mot den virustyp som orsakat sjukdomen.

Epidemier
På senare år har noroviruset utgjort en av de vanligaste inrapporterade orsakarna till matförgiftningar och orsakat också stora vattenburna epidemier. Utöver dricksvattnet har också djupfrysta hallon med ursprung i Östeuropa ofta utgjort förmedlarlivsmedel i norovirusepidemier. Infekterad kökspersonal har också orsakat epidemier vid massbespisning.

Förebyggande åtgärder
• Man bör undvika användning av kontaminerade råvaror och livsmedel och kontaminerat dricksvatten.
• Om man misstänker att en råvara kontaminerats med norovirus, är det bäst att upphetta livsmedlet ordentligt till minst +90 grader celsius i två minuters tid.
• Grönsaker skall alltid tvättas omsorgsfullt innan de används och vattnet som används för sköljning skall vara rent.
• Personer som smittats får inte hantera oförpackade livsmedel. De måste avhålla sig från arbetsuppgifter i livsmedelslokalen åtminstone under de värsta diarrésymptomen och i cirka 1-2 dygn efter att symptomen gått över. Efter återkomsten till arbetet skall de iaktta särskild omsorgsfullhet och följa hygieniska rutiner och helst syssla med sådana arbetsuppgifter som inte orsakar att livsmedlen kontamineras.
• Omsorgsfull handhygien är viktigt för att förhindra att viruset sprider sig.
• Livsmedelssäkerhetsverket rekommenderar att utländska djupfrysta hallon upphettas till minst +90 grader celsius i två minuters tid innan de används.