Konsumtionen av energidrycker i EU

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA har publicerat en rapport om konsumtionen av energidrycker i EU

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA publicerade 6.3.2013 en rapport om konsumtionen av energidrycker i EU. Rapporten bygger på en enkät, med vilken man ville utreda konsumtionen av energidrycker i olika åldersgrupper och utvärdera konsumenternas exponering för de verksamma beståndsdelarna i energidrycker, såsom koffein. Undersökningen gjordes i februari-november 2012 och i undersökningen deltog över 52000 personer i 16 medlemsstater i EU. Också Finland deltog i undersökningen.


Konsumtionen av energidrycker i olika åldersgrupper

Enligt undersökningen är det ungdomarna (10 - 18-åringarna) som konsumerar mest energidrycker. Av dem hade 68 % druckit energidryck minst en gång under det föregående året. I genomsnitt drack ungdomarna 2,1 liter energidryck i månaden. Konsumtion av energidrycker var vanligare hos 15 - 18-åringar än hos yngre ungdomar. Ungdomarna som regelbundet, minst 4-5 gånger i veckan dricker energidrycker utgjorde 12 % av alla ungdomar som konsumerar energidrycker. De drack i genomsnitt 7 liter energidrycker i månaden. Ungdomarna som dricker minst en liter energidryck åt gången utgjorde likaså 12 % av alla ungdomar som konsumerar energidrycker.

Av de vuxna (18 - 65-åriga) deltagarna i undersökningen uppgav 30 % att de druckit energidryck under det föregående året. De vuxna drack i genomsnitt 2 liter energidrycker i månaden. Det var särskilt de 18 - 29-åriga unga vuxna som konsumerade energidrycker. De vuxna som regelbundet, minst 4 - 5 gånger i veckan dricker energidrycker utgjorde enligt undersökningen 12 % av alla vuxna som konsumerar energidrycker. De drack i genomsnitt 4,5 liter energidrycker i månaden. De vuxna som dricker minst en liter energidryck åt gången utgjorde 11 % av alla vuxna som konsumerar energidrycker.

Cirka 18 % av de 3 - 10-åriga barnen som deltog i undersökningen uppgav att de druckit energidrycker minst en gång under det föregående året. Huvuddelen av dem var 6 - 10-åringar. Barnen konsumerade i genomsnitt 0,49 liter energidrycker i veckan. 16 % av barnen som dricker energidrycker konsumerade energidrycker i rikligare mängder och mer regelbundet. Bland dem steg konsumtionen av energidrycker till 0,95 liter i veckan.

I undersökningen konstaterades skillnader i konsumtionen av energidrycker olika medlemsländer emellan. Konsumtionen av energidrycker i Finland motsvarar den genomsnittliga konsumtionen inom EU.

Konsumtionen av energidrycker i kombination med alkohol och i samband med motion

Av de vuxna som konsumerar energidrycker uppgav 56 % och av ungdomarna 53 % att de dricker energidrycker i kombination med alkohol. Det var vanligare bland unga vuxna och 15 - 18-åriga ungdomar än i äldre eller yngre åldersgrupper.

Av de vuxna som konsumerar energidrycker uppgav 52 % och av ungdomarna 41 % att de dricker energidrycker i samband med motion. Att kombinera energidrycker med motion var vanligare bland de äldre (50 - 65-åriga) vuxna och de yngre (10 - 14-åriga) ungdomarna.

Exponeringen för de verksamma beståndsdelarna i energidrycker

De vuxna som konsumerar energidrycker erhöll i genomsnitt 22,4 mg koffein om dagen ur energidrycker, vilket motsvarade 8 % av deras dagliga exponering för koffein. Taurin erhöll de vuxna cirka 272 mg och glukuronolakton (delta-glukurono-gamma-lakton) cirka 126 mg om dagen ur energidrycker.

Koffeinintaget ur energidrycker bland unga konsumenter av energidrycker var i genomsnitt 23,5 mg om dagen, vilket motsvarade 13 % av deras dagliga exponering för koffein. Taurin erhöll ungdomarna cirka 284 mg och glukuronolakton 100 mg om dagen ur energidrycker.

Av barnen som deltog i undersökningen drack 18 % energidrycker. De erhöll i genomsnitt 22 mg koffein om dagen ur energidrycker. Andelen koffein som erhålls ur energidrycker utgjorde 43 % av barnens dagliga exponering för koffein. Den genomsnittliga exponeringen för taurin bland barnen som konsumerar energidrycker var cirka 278 mg och exponeringen för glukuronolakton cirka 111 mg om dagen.

 

 

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER