Påskrifterna på livsmedelsförpackningar

Påskrifterna på livsmedelsförpackningar

1. Uppgifter som ska åtfölja livsmedlets beteckning 

 • ”Upptinat”, om produkten frysts ned före försäljning och säljs upptinad
 • Proteiner som härstammar från olika djurarter på köttprodukter, köttberedningar och fiskprodukter
 • Uppgift om tillsatt vatten, om det utgör mer än 5 % i en köttprodukt, köttberedning, fiskeriprodukt och en beredning av en fiskeriprodukt
 • ”Sammanfogade bitar av kött/fisk” på en köttberedning, köttprodukt eller fiskeriprodukt, som annars kan ge den felaktiga uppfattningen att den tillverkats av en hel bit kött eller fisk

 Läs mer om detta

 2. Ingrediensförteckning och allergener 

 • Om vegetabiliska oljor och fetter ska anges från vilka växter oljorna härstammar (såsom rybsolja, palmolja)
 • Allergenerna anges i förteckningen så, att de tydligt åtskiljs från de övriga ingredienserna till exempel med hjälp av teckensnittet, typsnittet eller bakgrundsfärgen
 • Allergenerna ska anges också för oförpackade livsmedel och livsmedel som ska levereras via storhushåll


  Läs mer om detta

3. Minsta hållbarhetstid

Då tidpunkten anges på annat sätt än med ett dygns precision, ska uttrycket ”bäst före utgången av …” användas

 Läs mer om detta

 4. Ursprungsland

 • Det blir obligatoriskt att ange ursprungslandet för svinkött, får- och getkött och fjäderfäkött
 • Då ett livsmedels ursprungsland anges, och detta inte är det samma som huvudingrediensens ursprungsland, ska/kan huvudingrediensens ursprungsland anges så, att det inte är det samma som livsmedlets ursprungsland – bestämmelsen blir obligatorisk

 Läs mer om detta

 5. Näringsdeklaration

 • Näringsdeklarationerna blir obligatoriska 13.12.2016, men om en näringsdeklaration frivilligt ges redan nu, ska följande krav följas
 • Deklarationen ska inbegripa följande uppgifter: mängden energi, mängderna fett, mättade fetter, kolhydrat, sockerarter, protein och salt
 • Påskriften kan kompletteras med mängderna av en eller flera av följande: enkelomättade fetter, fleromättade fetter, polyoler, stärkelse, kostfiber, vissa vitaminer/mineralämnen
 • Näringsinnehållet  anges per 100 gram eller 100 milliliter, men det kan också anges per portion eller konsumtionsenhet
 • Referensvärden för vitaminer och mineralämnen får anges, om mängderna som nämnts i lagstiftningen uppnås
 • Informationen ska ges som en enda helhet, i samma synfält och i tydlig form

Läs mer om detta

6. Obligatoriska ytterligare uppgifter vid behov

 • ”Innehåller aspartam (en källa till fenylalanin)”
 • ”Innehåller en källa till fenylalanin”
 • ”Hög koffeinhalt. Rekommenderas inte för barn och gravida eller ammande kvinnor”
 • ”Innehåller koffein. Rekommenderas inte för barn eller gravida kvinnor”
 • Nedfrysningsdatumet för kött, köttberedningar och obearbetade fiskeriprodukter


  Läs mer om detta

7. God läslighet

 • Teckenstorleken ska vara minst 1,2 mm (små förpackningar undantagna)
 • På läsligheten inverkar också bl.a. kontrasten mellan texten och bakgrunden, typsnittet, textens färg, linjens tjocklek, avståndet mellan raderna och avståndet mellan bokstäverna.


  Läs mer om detta

 8. Identifieringsmärke

 • Förpackningarna till livsmedel av animaliskt ursprung ska förses med ett identifieringsmärke.
 • För en i EU belägen anläggnings del ska märket vara ovalt till formen.
 • Märket ska vara försett med namnet på landet i vilket anläggningen ligger eller en förkortning av detta och anläggningens godkännandenummer och om anläggningen ligger i EU, förkortningen CE, EC, EF, EG, EK, EO, EY, ES, EÜ, EK, EB, EZ eller WE.
 • Även om identifieringsmärket endast ska anbringas på livsmedel av animaliskt ursprung, kan det användas också på andra livsmedel som tillverkas i samma anläggning.


  Läs mer om detta

Bekanta dig med påskrifterna på förpackningarna med hjälpen av modellförpackningen.

Största delen av livsmedlen säljs förpackade. Förpackningarna ska vara försedda med tydliga märkningar och påskrifter så att konsumenten kan göra medvetna val och köpa sådana produkter som lämpar sig för just honom eller henne. Påskrifterna skyddar konsumenten mot hälsofaror. Påskrifterna på förpackningarna ska vara lätta att få syn på, lätta att läsa och lätta att förstå.

Påskrifterna på förpackningen får inte vilseleda köparen i fråga om livsmedlets

 • egenskaper
 • sammansättning
 • mängd
 • ursprung
 • tillverknings- eller beredningsmetod eller någon annan motsvarande faktor.

 

I påskrifterna på förpackningen får inte påstås att livsmedlet har sådana inverkningar eller egenskaper, som det inte har. Man får inte heller framföra sådana påståenden, som gäller också andra motsvarande livsmedel. En produkt kan till exempel inte påstås vara mjölkfri, om inte andra motsvarande produkter heller innehåller mjölk.

Förordningen om livsmedelsinformation ökar informationen

 Förordningen om livsmedelsinformation  (EU nr 1169/2011) förbättrar påskrifterna på förpackningarna.

Förordningen om livsmedelsinformation ska följas från och med 13.12.2014.

Övergångstiden för den obligatoriska näringsdeklarationen gäller ända fram till 13.12.2016. Om näringsdeklarationer används på förpackningar redan före det, ska de anges på det sätt som förordningen förutsätter.