Information som ska ges vid distansförsäljning

Livsmedel kan säljas också som distansförsäljning till exempel via webben. Då kan konsumenten inte ta produkten i sin hand och granska påskrifterna på förpackningen.

Om oförpackade livsmedel som säljs som distansförsäljning ska innan köpet avslutas ges samma information som vid sedvanlig handel med undantag för minsta hållbarhetstiden och sista förbrukningsdagen, frysningsdagen och partinumret.

Också den informationen ska ges till köparen då varorna levereras.

För informationen som ska ges vid distansförsäljning svarar ägaren till webbplatsen. Han ska säkerställa att livsmedelsinformationen är tillgänglig för konsumenten och att den är sanningsenlig. Konsumenten får inte medföras kostnader för inhämtandet av informationen. För märkningarna och påskrifterna på den egentliga förpackningen svarar den företagare, under vilkens namn livsmedlet saluhålls.