Nitrat

Nitrat tillätts som konserveringsmedel i vissa ostar, ostprodukter, ostliknande produkter, icke upphettade köttberedningar och saltsill. De tillåtna användningsändamålen och gränsvärdena för nitrat har fastställts i EU:s lagstiftning om tillsatser.

Ingrediensförteckningen på en produkt berättar om nitrat tillsats i samband med framställningen. Av ingrediensförteckningen framgår då benämningen natriumnitrat eller kaliumnitrat eller sifferkoderna E 251 eller E 252.

I säkerhetsbedömningen har det acceptabla dagliga intaget (ADI, acceptable daily intake) för nitratjonen (NO 3-) fastställts till 3,7 mg/kg kroppsvikt.

Enligt en riskvärdering som gjorts i Livsmedelssäkerhetsverket Evira är andelen nitrat som härstammar från tillsatsämnen såväl hos barn som hos vuxna mindre än 4 % av totalintaget nitrat. Största delen av nitratintaget härstammar från produkter ur växtriket som av naturen innehåller nitrat.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS