Steviolglykosider

Användning av steviolglykosider (E 960) som tillverkats av bladextrakt från växten stevia (Steviarebaudiana Bertoni) som sötningsmedel tilläts från och med 2.12.2011. Det är fortsättningsvis förbjudet att släppa ut växten stevia på marknaden som ett livsmedel. Vid marknadsföring av livsmedel och i märkningarna på livsmedel får inte användas ordet ”stevia” eller steviaextrakt” för att beskriva steviolglykosiderna som används som sötningsmedel. Det hänvisar till användning av hela växten eller delar av den, vilket fortsättningsvis är förbjudet. Det är också vilseledande med tanke på konsumenten.

Lagstiftningen styr användningen

Steviolglykosiderna som marknadsförs som sötningsmedel skall uppfylla de renhetskrav som lagstiftningen ställer på dem. De skall till minst 95 procent bestå av följande föreningar: steviosider, rebaudiosider A, B, C, D, E och F, steviolbiosider, rubusosider och dulkosider.

Användningen av sötningsmedlet steviolglykosid i livsmedel regleras av kommissionens förordning (EU) nr 1131/2011. Av förordningen framgår i vilka kategorier av livsmedel stevioglykosider får användas och i vilka mängder.

Märkningarna på förpackningen får inte vilseleda konsumenten

Att sötningsmedel använts skall anges i livsmedlets beteckning eller i samband med den (Förordningen om förpackningspåskrifter 1084/2004).

I märkningarna på förpackningen till livsmedel som marknadsförs till konsumenter skall steviolglykosiderna anges med det gruppnamn som beskriver användningsändamålet och med namnet eller E-koden på följande sätt: sötningsmedel (steviolglykosider) ELLER sötningsmedel (E 960). I samband med försäljningsnamnet för bordssötningsmedel avsedda för försäljning till konsumenterna skall också finnas omnämnandet bordssötningsmedel med steviolglykosidbas. Tillverkare av bordssötningsmedel ska också ge den information som behövs för att konsumenterna ska kunna använda det säkert.

Exempel på tillåtna och förbjudna uttryck i andra förpackningspåskrifter på livsmedel och vid marknadsföring av livsmedel som innehåller steviolglykosider har sammanförts i tabellen nedan.

TILLÅTNA

Mer information

  • steviolglykosider

Då minst 95 % av steviolglykosiderna består av steviosider, rebaudiosider A, B, C, D, E eller F, steviolbiosider, rubusosider eller dulkosider.

  • rebaudiosid A

Då minst 95 % av steviolglykosiderna består av rebaudiosid A.

  • steviosider

Då minst 95 % av steviolglykosiderna består av steviosider.

  • steviolglykosider framställda av växten stevia

Orden växten stevia kan ersättas med orden stevia, steviaextrakt eller bladextrakt av stevia.

  • sötningsmedel framställt av växten stevia

 

  • sötningsmedel som härstammar från en växt

 

  • steviolglykosider förekommer i blad från växten stevia

 

FÖRBJUDNA

Mer information

  • stevia eller växten stevia

Steviolglykosider extraherade och raffinerade ur växten Stevia rebaudiana Bertoni kan tillsättas i ett livsmedel som sötningsmedel, men inte själva växten stevia. Åtminstone än så länge betraktas växten stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) i EU som ett ickegodkänt nytt livsmedel som inte får användas som livsmedel (användning av växten som hel eller av blad från växten som sådana eller torkade).

  • steviaextrakt

Ordet steviaextrakt anses i EU inte som en synonym till steviolglykosider och kan således inte användas att beskriva steviolglykosider.

   

Förpackningspåskrifter på steviolglykosider som saluhålls som sådana

Förpackningarna eller kärlen till steviolglykosider som saluhålls till livsmedelstillverkare skall vara försedda med mer detaljerad information, såsom anvisningar om hur de används enligt bestämmelserna. Kravet på märkningarna på förpackningarna i fråga om tillsatser kan kontrolleras i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008.

Användning av växten stevia eller delar av den kräver ett tillstånd

Att steviolglykosiderna godkänts som sötningsmedel ändrar inte på växten stevias status. Det är fortfarande förbjudet att släppa ut växten stevia på marknaden som ett livsmedel (såsom användning av torkade blad för tillredning av drycker etc.). Stevia är ett nytt livsmedel, som kräver ett tillstånd för att få släppas ut på marknaden. Som växt har stevia ännu inte beviljats något sådant tillstånd.

Lagstiftning om tillsatser: http://www.evira.fi/portal/se/livsmedel/information_om_livsmedel_/sammansattning/medel_som_forbattrar_livsmedel/lagstiftning/