LIVSMEDELS URSPRUNG

Påskrifter om livsmedels ursprung

Författningarna om påskrifter på förpackningar till livsmedel förutsätter att tillverkarens, förpackarens eller den i EU verkande försäljarens namn och adress anges på förpackningen. Dessutom skall anges noggrannare uppgifter om ursprunget, om ett utelämnande av detta väsentligt kunde vilseleda konsumenten i fråga om livsmedlets verkliga ursprung. Syftet med denna författning är att säkerställa, att konsumenten inte antar att ett livsmedel är av finskt ursprung, om det tillverkats eller importerats till Finland från utlandet.

Mer information om livsmedels ursprung finns på Tillverkning och försäljning.