Första ankomsttillsyn över livsmedel

Första ankomsttillsynen är livsmedelstillsyn som inriktar sig på livsmedel av animaliskt ursprung som levereras till Finland från andra medlemsstater i EU och vissa andra länder*. Syftet med första ankomsttillsynen är att säkerställa den livsmedelshygieniska kvaliteten hos de nämnda livsmedlen och förhindra att djursjukdomar sprids via dessa livsmedel.

Instruktioner och blanketter avsedda för första ankomstföretagare finns på undersidan Till första ankomstföretagare, till vilken det finns en länk i kolumnen till vänster på denna sida. På undersidorna har också för olika ämnesområdens del lagts ut annan information om första ankomstverksamheten och första ankomsttillsynen.

På dessa sidor finns länkar till sådana sidor som är väsentliga med tanke på första ankomstverksamheten (på Eviras webbplats och på andra webbplatser). Under dem finner man bland annat förteckningarna över godkända anläggningar såväl i EU-länderna som i länder utanför EU, kommissionens beslut om skydd som begränsar leverans av livsmedel av animaliskt ursprung, information om CITES-avtalet som reglerar handeln med utrotningshotade djur och fångstintyg.

* Se undersidan Import från sådana länder, som har ett särskilt avtal

Förstatligandet av första ankomsttillsynen

Evira har från och med den 1 maj 2008 planerat och lett första ankomsttillsynen på riksnivå efter att tillsynen tidigare utgjorde en del av den livsmedelstillsyn, som kommunerna svarar för. Överförandet av tillsynsansvaret till Evira kallas förstatligande. Evira köper huvuddelen av första ankomsttillsynen av kommunerna på det sätt som avses i livsmedelslagen (23/2006, 42 §) och kommunerna utövar tillsyn utgående från avtal man slutit med Evira och under Eviras ledning.

Mer information:
ensisaapumisvalvonta at-merkki.gif evira.fi
överinspektör Britta Wiander, tfn 029 530 5381