Anmälningar

1. Vad skall man veta om anmälningar om att verksamhet vid första ankomstplatsen inleds, betydande ändringar i verksamheten sker eller verksamheten upphör?

En livsmedelsföretagare med ansvar för import och vidareförmedling skall göra en skriftlig anmälan till Livsmedelsverket minst 14 dagar innan verksamheten vid den första ankomstplatsen inleds, betydande ändringar i verksamheten sker eller verksamheten upphör. (livsmedelslagen 23 §).

Evira tar emot sådana anmälningar som avses i 23 § i livsmedelslagen och levererar anmälan och en sådan plan för egenkontroll gällande första ankomstverksamheten som avses i 20 § i livsmedelslagen för godkännande till den lokala första ankomsttillsynsmyndighet, inom vars tillsynsområde företagarens hemort befinner sig eller den arbetsplats på vilken verksamheten idkas ligger (livsmedelslagen 15 §).

Om en livsmedelsföretagare med ansvar för import och vidareförmedling verkar inom flera än en lokal första ankomsttillsynsmyndighets tillsynsområde, levererar Evira företagarens anmälan för kännedom till alla lokala första ankomsttillsynsmyndigheter, inom vilkas tillsynsområde företagaren enligt anmälan idkar första ankomstverksamhet.

Anmälan om att verksamhet inleds från en företagare som tar emot livsmedel av animaliskt ursprung skall innehålla följande uppgifter som avses i 8 § 1 momentet i första ankomstförordningen:

 • livsmedelsföretagarens namn, adress, telefonnummer, telefaxnummer, FO-nummer
 • ansvarig person
 • uppgifter om de första ankomstplatser som livsmedelsföretagaren anlitar och kontaktuppgifterna till dessa
 • typ av animaliska livsmedel som är avsedda att tas emot
 • beskrivning av verksamhetens omfattning och försändelsernas mottagningsfrekvens
 • tidpunkt då mottagning av livsmedel avses börja.

En livsmedelsföretagare som inte själv tar emot animaliska livsmedel (förmedlare) skall i sin anmälan om att verksamhet inleds ge följande uppgifter (första ankomstförordningen 8 § 2 momentet):

 • livsmedelsföretagarens namn, adress, telefonnummer, telefaxnummer, FO-nummer
 • ansvarig person
 • uppgifter om livsmedelsföretagare, till vilka man förmedlar animaliska livsmedel
 • typ av animaliska livsmedel som är avsedda att förmedlas
 • beskrivning av verksamhetens omfattning och försändelsernas mottagningsfrekvens
 • tidpunkt då förmedling av livsmedel avses börja.

Om en livsmedelsföretagare såväl förmedlar som tar emot animaliska livsmedel, skall företagaren lämna en anmälan och vardera verksamheten.

2. Vad skall man veta om de månatliga anmälningarna om mottagna försändelser?

Livsmedelsföretagaren skall senast den 15 varje månad lämna Evira en sammandragsanmälan om de försändelser som livsmedelsföretagaren mottagit under den föregående månaden. Sammandragsanmälan skall innehålla första ankomstplatsbundna uppgifter om försändelserna vad gäller typ av livsmedel, antal, storlek (kg), avgångsland, sändande anläggning, ursprungsland och ursprungsanläggning.

Livsmedelsföretagaren skall underrätta tillsynsmyndigheten om att försändelser kommit till första ankomstplatsen omedelbart efter att de kommit, om den lokala första ankomsttillsynsmyndigheten ansett det vara absolut nödvändigt för ordnandet av tillsynen (första ankomstförordningen 10 § 1 momentet).

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS