Livsmedel som innehåller hästkött

7.3.2013

Små DNA-halter av hästkött förutsätter inte någon återkallelse

Eftersom DNA-testerna är mycket känsliga, kan man med dem konstatera ytterst små DNA-halter av hästkött i livsmedlen som enbart kan vara en följd av på varandra följande tillverkningsprocesser.

Livsmedelssäkerhetsverket Evira anser att DNA-halter på mindre än en procent inte förutsätter att produkterna återkallas. Europeiska kommissionen har tagit den ståndpunkten att det inte skall lämnas varningar till kommissionens snabba varningssystem (RASFF) som myndigheterna utnyttjar om sådana produkter, i vilka DNA av hästkött konstaterats i en mängd på mindre än en procent.

I köttanläggningar rengörs tillverkningslinjerna vanligen mekaniskt mellan tillverkningarna av olika produkter. Med det känsliga DNA-testet är det möjligt att finna också små mängder rester av det föregående tillverkningspartiet i det påföljande partiet.

Mer information ger:
Specialforskare Minna Anthoni, forskningsenheten för kemi och toxikologi,
tfn 040 137 8954 (DNA-tester)
Enhetschef Arja Kaiponen, enheten för produktsäkerhet, tfn 050 386 8432 (återkallelser)

14.2.2013

Vad Evira vet förekommer inte den lasagneprodukt från Findus, som innehåller hästkött och som i Sverige återkallats från marknaden, på den finländska marknaden. Tillverkaren till ett livsmedel svarar för att påskrifterna på förpackningen motsvarar livsmedlets sammansättning.

Alla företagare i livsmedelskedjan svarar för sin del för att livsmedlen uppfyller kraven och är säkra. Konsumenten kan förlita sig på att köttets ursprung märkts ut på riktigt sätt. Om tvivel väcks om att köttet som använts i ett livsmedel inte motsvarar det slag av kött som angetts i påskrifterna på förpackningen, kan djurartsundersökningar göras. Konsumenten kan också låta bli att köpa ett visst livsmedel, om han eller hon misstänker att produkten inte överensstämmer med kraven.

Införsel av hästkött till Finland

År 2012 infördes ca 2.1 milj. kg hästkött till Finland. Mängden är någotsånär den samma som år 2011. Mängden som infördes från EU:s område var ca 710 000 kg och av den mängden stod införseln från Rumänien för ca 150 000 kg. Hästkött infördes också från Frankrike, Italien, Tyskland, Danmark och Irland. Från s.k. tredje länder utanför EU infördes via Finlands veterinära gränskontroll ca 1.4 milj. kg. Länderna var Mexiko, Kanada, Brasilien och Argentina.

Påskrifterna på förpackningarna

Livsmedel som innehåller hästkött skall som alla andra livsmedel också vara försedda med sådana påskrifter och märkningar, som lagstiftningen förutsätter och som ger information om bland annat livsmedlets sammansättning och tillverkningsplats. Av ingrediensförteckningen skall bland annat framgå djurarten, om kött använts som tillverkningsämne i livsmedlet. Den som tillverkar ett livsmedel svarar för att livsmedlet uppfyller kraven i lagstiftningen och på alla sätt är tjänligt som livsmedel. Tillverkaren svarar också för att informationen som getts i påskrifterna på förpackningen är riktig och inte vilseleder konsumenten.

Märkningar på nötkött

Allt saluhållet färskt eller djurfryst, styckat eller malet nötkött eller malet kött som innehåller nötkött skall vara försett med partidentifikationen och utöver den också separat nötkreaturets födelse-, uppfödnings- och slaktland(länder) eller alternativt ursprungslandet(länderna). Lagstiftningen som gäller märkning av nötkött är sträng och noggrant reglerad. Risken för förväxling mellan nötkött och annat kött minskar betydligt.

Mer information om hur nötkött skall märkas:
http://www.evira.fi/files/attachments/se/evira/blanketter_och_anvisningar/livsmedel/anlaggningar/16024_1_sv__2_.pdf

Första ankomsttillsyn

Den s.k. första ankomsttillsynen inriktas på alla animaliska livsmedel som införs till Finland från EU. Liknande tillsyn på EU:s inre marknad förekommer utöver i Finland också i Sverige och Norge. I första ankomsttillsynen kontrolleras att animaliska livsmedel som införs till Finland från EU:s inre marknad motsvarar kraven.

Mer information om första ankomsttillsynen:
http://www.evira.fi/portal/se/livsmedel/inforsel_och_utforsel/eu_medlemslander__norge_och_schweiz_/forsta_ankomsttillsyn/

Veterinär gränskontroll

Animaliska livsmedel som införs till Europeiska unionens område från länder utanför EU eller s.k. tredje länder skall uppfylla de införselkrav som uppställts i veterinärlagstiftningen för livsmedlen i fråga. De skall genomgå en veterinär gränskontroll på en godkänd veterinär gränskontrollstation vid unionens yttre gräns då de införs till unionens område. Syftet med den veterinära gränskontrollen är att säkerställa att livsmedlen som införs till EU-området från tredje länder uppfyller de livsmedelshygieniska krav som fastställts för dem och att de inte medför en risk att djursjukdomar sprider sig.

Mer information om den veterinära gränskontrollen:
http://www.evira.fi/portal/se/livsmedel/inforsel_och_utforsel/import_fran_lander_utanfor_eu_/