Returnering av en försändelse till avgångslandet

1. Hur skall man gå till väga i fråga om en försändelse som myndigheten avvisat?

Om den lokala första ankomsttillsynsmyndigheten avvisar en livsmedelsförsändelse och ger företagaren en möjlighet att returnera livsmedlet till avgångslandet, får det inte returneras innan Evira har tagit kontakt med myndigheterna i avgångslandet och försäkrat sig om att livsmedlet får returneras till landet i fråga (livsmedelslagen 60 §, första ankomstförordningen 17 §).

Den lokala första ankomsttillsynsmyndigheten skall informera Evira om att en livsmedelsföretagare med ansvar för import och vidareförmedling har för avsikt att returnera ett avvisat livsmedel till avgångslandet. Evira sänder en förfrågan om returneringstillstånd till tillsynsmyndigheterna i landet och informerar den berörda lokala första ankomsttillsynsmyndigheten om saken efter att ha fått tillstånd att returnera livsmedlet.

2. Vad menas med en kommersiell returnering?

I sådana fall då en företagare har rätt att på eget initiativ returnera ett animaliskt livsmedel som levererats från en annan medlemsstat till avgångslandet talar man om kommersiell returnering.

Företagaren har enligt 60 § 1 momentet i livsmedelslagen möjlighet att returnera ett livsmedel, om:

  • livsmedlet inte uppfyller de krav på märkning, ursprung, handlingar eller intyg som avses i 18 § livsmedelslagen
  • det i en undersökning i anslutning till egenkontrollen konstateras att det förekommer salmonella i ett livsmedel som omfattas av förordningen om särskilda salmonellagarantier
  • livsmedlets temperatur under transporten eller mellanlagringen har förändrats så, att det inte uppfyller kraven i livsmedelsbestämmelserna. Om man på grund av temperaturhöjningen konstaterar att produkten i fråga är oduglig som livsmedel, är det inte möjligt att returnera den.