Lagstiftning om verksamhet vid första ankomstplatser

Den centralaste lagstiftningen för första ankomstverksamhet:

  • Livsmedelslag 23/2006 med förändringar.
    Inofficiell engelsk översättning av livsmedelslagen
  • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om verksamhet vid första ankomstplatser 118/2006 med förändringar.
  • Kommissionens förordning (EG) nr  1688/2005 om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 gällande särskilda salmonellagarantier för sändningar till Finland och Sverige av vissa köttsorter och ägg.
    Genom att välja den senast uppdaterade konsoliderade versionen kan man se den uppdaterade förordningen, ifall det har gjorts förändringar i denna.
  • EG:s förordning om särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (853/2004)
  • Gällande jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer, se Eviras prislista.