Lagstiftning om verksamhet vid första ankomstplatser

Den centralaste lagstiftningen för första ankomstverksamhet:

  • Livsmedelslag 23/2006 med förändringar.
    Inofficiell engelsk översättning av livsmedelslagen
  • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om verksamhet vid första ankomstplatser 118/2006 med förändringar.
  • Kommissionens förordning (EG) nr 1688/2005 om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 gällande särskilda salmonellagarantier för sändningar till Finland och Sverige av vissa köttsorter och ägg.
  • Kommissionens förordning (EU) nr 427/2012 gällande utvidgning av salmonellagarantierna till ägg avsedda för Danmark. Härmed behöver inte ägg som införs från Danmark till Finland uppfylla kraven nämnda i (EG) nr 1688/2005.
  • EG:s förordning om särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (853/2004)
  • Gällande jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer, se Eviras prislista.