Införsel av livsmedel framställda av insekter

Insekter räknas som livsmedel av animaliskt ursprung (se förordning (EG) nr 853/2004, bilaga I, punkt 8.1, samt på länken ”kommissionens anvisningar” det vägledande dokumentet (Guidance Document) avseende införsel, punkt 4.2 bilaga II). Om råvaror och produkter som framställts av insekter och är avsedda för livsmedelsbruk förs in till Finland via den inre handeln, ska framställningen uppfylla kraven i EU-förordning nr 852/2004. För dessa produkter krävs inte godkännande av anläggning i enlighet med förordning nr 853/2004, det vill säga att anläggningen inte behöver finnas på förteckningen över anläggningar som är godkända av EU. Införsel av livsmedel av animaliskt ursprung via den inre handeln till Finland för distribution eller försäljning omfattas av tillsynen över första ankomstplatsen. De allmänna hygienkraven i förordning nr 852/2004 ska efterföljas vid införsel av livsmedel av animaliskt ursprung både vid import från länder utanför EU och inom den inre handeln med Finland.

Kom också ihåg att kontrollera ifall ifrågavarande insektsart berörs av förordningen för nya livsmedel (novel foods).

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER