Mobila livsmedelslokaler

Första ankomstplatsär den första i Finland belägna livsmedelslokal som tar emot livsmedel av animaliskt ursprung som kommer från en annan medlemsstat inom Europeiska unionen till Finland, samt en livsmedelslokal som tar emot sådana livsmedel som odelade importpartier från mellanlager efter att de förvarats högst 48 timmar (Livsmedelslagen 6§; 118/2006, 4§).

Som första ankomstplats kan fungerat ex. slakteri, köttstyckningsanläggning, förråd och produktionsplats eller den kan också vara en livsmedelsaffär, restaurang eller annat storkök.

Med mobil livsmedelslokal menas enligt livsmedelslagen vilken som helst flyttbar eller temporär (som kan monteras ihop och ner, som kan flyttas från en plats till en annan) plats eller utrustning där livsmedel säljs eller hanteras, som t.ex. flyttbar kiosk, försäljningsvagn eller -stånd, tält, osv. (livsmedelslagen 23/2006, ändring 1137/2008 6§ punkt 18a).

En mobil livsmedelslokal godkänns inte som första ankomstplats.