Införsel av levande kräftor

Då livsmedel av animaliskt ursprung, såsom kräftor, införs till Finland i handeln på den inre marknaden ska företagaren registrera sig i Evira som livsmedelsföretagare med ansvar för import och vidareförmedling. Blanketten finns bland anvisningarna och blanketterna som gäller verksamhet vid första ankomstplatser. Anmälan lämnas till Evira innan verksamheten inleds.

Då livsmedel av animaliskt ursprung (såsom kräftor) införs till Finland i handeln på den inre marknaden, ska jord- och skogsbruksministeriets förordning 118/2006 om verksamhet vid första ankomstplatser följas.

Levande kräftor som i handeln på den inre marknaden levereras till Finland för att kokas ska antingen kokas på första ankomstplatsen eller levereras från första ankomstplatsen till en livsmedelslokal (såsom en anläggning i fiskbranschen eller en restaurang) för kokning. Kräftor som införts för att kokas får i Finland inte marknadsföras vidare som levande till konsumenter och det ska förhindras att kräftorna kommer ut i naturliga vattendrag. För mer detaljerad information se Eviras "Anvisning om införsel av levande kräftor" (18011, på finska).

Införsel av levande signalkräftor till Finland för bearbetning dvs. kokning och förpackning

Signalkräftorna är sådana invasiva främmande arter inom Europeiska unionens område, vilkas införsel, handel på den inre marknaden och användning begränsats med EU:s förordning om främmande arter (EU nr 1143/2014).

Levande signalkräftor kan ändå införas till Finland från en annan EU-stat för att bearbetas för användning som föda förutsatt att det effektivt förhindrats att de införda individerna förökar sig eller kommer ut i omgivningen. Dessa förutsättningar uppfylls då ovan nämnda Livsmedelssäkerhetsverkets gällande anvisning 18011 "Anvisning om införsel av levande kräftor" följs. Anvisningen tillämpas också i handeln på den inre marknaden.

Enligt EU:s förordning om främmande arter kan kommersiell användning av redan etablerade invasiva främmande arter tillfälligt tillåtas inom ramen för hanteringsåtgärder för utrotning, populationsbegränsning eller inneslutning. Det möjliggör bland annat utförsel av levande signalkräftor från en medlemsstat till en annan. En förutsättning för det är att utförseln och införseln ingår i den införande och utförande statens kontrollprogram.

I Finland är det jord- och skogsbruksministeriet som svarar för beredningen av kontrollprogrammet och godkänner det. Ett program är som bäst under beredning. I programmet för kontroll av signalkräftan kommer man att beskriva på vilket sätt levande signalkräftor kan införas till Finland från en annan EU-stat för bearbetning för användning som föda så, att det förhindras att de införda individerna sprider sig vidare. Sättet ska följa ovan nämnda Eviras anvisning 18011 "Anvisning om införsel av levande kräftor".

Mer information:
ensisaapumisvalvonta@evira.fi eller
Överinspektör Britta Wiander, tfn 050 523 4117, britta.wiander@evira.fi.