Exportrådgivning till små och medelstora företag

I Evira har inletts ett projekt i avsikt att öka exportberedskapen hos små och medelstora företag i livsmedelsbranschen med hjälp av rådgivning, kurser och vägledning.

Inledandet av export av livsmedel förutsätter av företagen planering och utredning på bred front. Särskilt exporten av animaliska livsmedel till länder utanför EU kan vara förknippad med olika exportvillkor som överstiger kraven i EU:s och finsk lagstiftning och som företaget måste uppfylla.

Inom projektet försöker man bland annat:

  • öka små och medelstora företags insikter och kompetens i fråga om myndighetskraven vid livsmedelsexport
  • finna lösningar på problem som hänför sig till exporten
  • kartlägga tredje länders produktkategorispecifika exportvillkor
  • identifiera exportländer som är intressanta till sina myndighetskrav och sin marknad.

Inom projektet erbjuds små och medelstora företag och myndigheterna som utövar tillsyn över dem till exporten anknytande rådgivning och praktisk vägledning. Som stöd för rådgivningen utarbetas webbmaterial och arrangeras exportkurser.

Man försöker också utnyttja det arbete som olika instanser gjort i avsikt att främja exporten och därmed främja små och medelstora företags exportkompetens på ett så mångsidigt sätt som möjligt. 

Välkommen med

Vi hoppas att företagarna i livsmedelsbranschen, tillsynen och alla instanser som arbetar med att främja exporten aktivt deltar i projektet.

Du kan delta till exempel genom att kontakta Evira via e-post pk-vienti(at)evira.fi och fråga om export, ta upp behov och önskemål som hänför sig till rådgivningen och annan service som ges inom projektet eller berätta hurdana planer och erfarenheter som hänför sig till exporten ert företag har.

Om du önskar information om hur projektet framskrider, ska du anmäla dig till projektets e-postningslista. Mer information om projektet ger Sanna Kiuru och Saara Lönnroth.

MER OM DETTA PÅ VÅR WEBBPLATS

Rådgivningen i livsmedelsbranschen förnyas

Teman: