TSE hos hjortdjur

11.7.2018 TSE hos hjortdjur

Undersöknigar visar att det inte är CWD hos hjortdjur utan TSE hos hjortdjur. Enligt nuvarande information, sjukdomen inte sprider sig horisontalt mellan djur. Undersöknigarna fortsätter. Mera information finns här: Avmagringssjuka hos hjortdjur.

20.4.2018 Japan förbjuder export av alla produkter av hjortdjur från Finland till Japan

MAFF (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries) i Japan förbjuder export av alla produkter av hjortdjur (till exempel kött produkter och därtill läder och horn) från Finland till Japan. Produkter av hjortdjur (så som älg, ren, stenbock eller vildren) får inte exporteras från Finland till Japan för närvarande förrän annorlunda anvisningar ges.

MAFF förbjuder också export av levande hjortdjur från Finland till Japan. Export av levande hjortdjur har redan förbjudits nationellt som försiktighetsåtgärd när avmagringssjuka först konstaterades hos hjortdjur i Finland. 

Om export till Japan under de sex senaste veckorna beviljats för produkter av hjortdjur, kontakta vänligast Eviras export teamet (vienti.elaintuotteet(at)evira.fi).

17.4.2018 Japan förbjuder export av kött och kött produkter av hjortdjur från Finland till Japan

MHLW (Ministry of Health, Labour and Welfare) i Japan förbjuder export av kött och kött produkter av hjortdjur från Finland till Japan på grund av konstaterandet av avmagringssjuka hos hjortdjur. Varken kött eller kött produkter av hjortdjur (så som älg, ren, stenbock eller vildren) får exporteras från Finland till Japan för närvarande förrän annorlunda anvisningar ges. Om export till Japan under de sex senaste veckorna beviljats för kött eller kött produkter av hjortdjur, kontakta vänligast Eviras export teamet (vienti.elaintuotteet(at)evira.fi).

8.3.2018 Restriktioner som det konstaterade fallet av avmagringssjuka hos hjortdjur (CWD) orsakar i exporten till länder utanför EU

Detta meddelande gäller export till länder utanför EU.

Hos en älg som påträffats död i Kuhmo konstaterades avmagringssjuka hos hjortdjur (Chronic Wasting Disease, CWD) 7.3.2018. CWD har inte tidigare konstaterats i Finland. Till följd av CWD-fallet får levande hjortdjur för närvarande inte exporteras från Finland. Sjukdomsfallet kan också ha inverkningar på exporten av produkter som erhålls från djur (såsom kött och hudar från ren och älg) och på beviljandet av de intyg som används i exporten av dem.

CWD hör till TSE (Transmissible Spongiform Encephalopathies) -sjukdomarna. I veterinärintygen som beviljas för export bör således fästas särskild uppmärksamhet vid de försäkranden som hänför sig direkt till CWD, TSE-sjukdomar och djursjukdomar i allmänhet. Också i andra veterinärintyg än de som gäller produkter som erhålls från hjortdjur, kan ingå försäkranden som inte längre uppfylls på grund av CWD-fallet. CWD är ändå inte en sjukdom som räknats upp i OIE-koden (World Organisation for Animal Health).

Mottagarländerna för exporten kan också införa exportrestriktioner som överstiger försäkrandena som förekommer i intygen. Vid export ska alltid beaktas såväl de nationella restriktionerna som restriktionerna som mottagarlandet infört.

Exportrestriktioner som mottagarlandet för exporten infört

För att kraven som mottagarlandet för exporten uppställt ska kunna uppfyllas ska försäkrandena i veterinärintygen hålla streck för den för export avsedda försändelsens del. Om ett veterinärintyg som ska beviljas inbegriper försäkranden som hänför sig till CWD eller TSE, ber vi er kontrollera hos Eviras exportteam om ett intyg kan beviljas (vienti.elaintuotteet(at)evira.fi).

Restriktionerna som veterinärintygen ställer och övriga restriktioner som mottagarländerna för exporten ställer ska beaktas då veterinärintyg beviljas. Om endera hindrar export, är export inte möjligt.

Några mottagarländer för exporten kan helt förbjuda export av produkter som erhålls från hjortdjur från Finland eller från ett visst område i landet på grund av att CWD förekommer i Finland. Om sådana restriktioner framkommer, ber vi er lämna en anmälan om saken till Eviras exportteam på adressen vienti.elaintuotteet(at)evira.fi. Evira publicerar restriktionerna man känner till på webbplatsen: https://www.evira.fi/export/restriktioner.

Exportrestriktioner som Finland infört

Det aktuella läget i fråga om de nationella restriktionerna bör kontrolleras före export.

Exportpartier som redan lämnat Finland

Om veterinärintyg för export till länder utanför EU under de fyra senaste veckorna beviljats för hjortdjur eller produkter som erhålls från sådana, lämna då information om dessa exportpartier i enlighet med tabellen nedan till adressen vienti.elaintuotteet(at)evira.fi.

Lämna också en anmälan om ni vet eller misstänker att export skett mot anvisningarna ovan till exempel för att exportören eller tillsynsmyndigheten då intyget beviljades inte ännu kände till CWD-fallet. Evira kontaktar då vid behov myndigheterna i transit- eller mottagarlandet för att få saken utredd.

 

 

 

Produkt/

Levande djur

Intygets namn

Datum då intyget beviljats

Tillsyns-enhet

Exportör

Mottagare

Mottagarland

Transitland

Inkluderar intyget ett CWD eller TSE  

-villkor (”Ja” / ”Nej”)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuell information om exportrestriktioner som CWD-fall orsakat kommer att uppdateras på webbplatsen om export allt eftersom information erhålls. I oklara fall vänligen kontakta Eviras exportteam i första hand via e-post (vienti.elaintuotteet(at)evira.fi).

Med vänlig hälsning

På Eviras exportteams vägnar

Överinspektör Jenni Kiilholma, tfn: 050 570 8126

Överinspektör Tuula Lundén, tfn: 050 440 8976 (anträffbar från och med måndagen 12.3)