IHN-virus (infektiös hematopoietisk nekros)

3.10.2018

Jord- och skogsbruksministeriet har 10.9.2018 informerat att Finland har igen fått en officiell IHN-fri status av EU-kommissionen. Det rör dock inte de fyre smärre områden där sjukdomen påträffats. För dessa kontrol områden gäller ett officiellt godkänt program för övervakning av IHN. Om du planerar export från kontrol områden, vänligast kontakta Eviras Export team: vienti.elaintuotteet@evira.fi

Mer information: Infektiös IHN hos laxfiskar i Finland

30.11.2017 Restriktioner som IHN-viruset som konstaterats i en finländsk fiskanläggning orsakar i exporten till länder utanför EU

IHN-viruset (infektiös hematopoietisk nekros) som smittar laxfiskar har för första gången konstaterats i Finland.  Att IHN-viruset förekommer i Finland påverkar exporten av levande fiskar och produkter erhållna från sådana och beviljandet av veterinärintyg för export. Med export avses här export till länder utanför EU.

I Ijo kommun i Bottenvikens havsområde har 30.11.2017 konstaterats infektiös hematopoietisk nekros (IHN) i en matfiskanläggning. Viruset har inte tidigare påträffats i Finland. Att IHN-viruset förekommer i Finland kan ha inverkningar på exporten av levande fiskar och produkter erhållna från sådana och beviljandet av intyg som krävs för export. I detta meddelande behandlas exporten till länder utanför EU.

Eftersom ett IHN-fall konstaterats i Finland ändras tolkningen av sjukdomsförsäkranden i veterinärintyg som krävs för export. Också i andra intyg än de som gäller fisk och produkter erhållna från fisk, såsom svinkötts- och mjölkintyg, kan ingå försäkranden som inte längre uppfylls på grund av IHN-fallet. Mottagarländerna kan också införa exportrestriktioner som överstiger villkoren som ställs i intygen. Vid export ska alltid beaktas såväl de nationella restriktionerna som restriktionerna som mottagarlandet infört.

Nedan följer Eviras tolkningar i saken.

Exportrestriktioner som mottagarlandet för exporten infört

För att kraven som mottagarlandet för exporten uppställt ska uppfyllas ska försäkrandena i veterinärintygen hålla streck för den för export avsedda försändelsens del. Tolkningen av försäkrandena i intygen beror på det, om exportprodukterna kommer inifrån eller utifrån de på grund av förekomsten av IHN upprättade restriktionszonerna.

Såväl kraven i punkt 1 som kraven i punkt 2, som beskrivits nedan, ska beaktas då veterinärintyg beviljas och om någotdera kravet hindrar export, är exporten inte möjlig.

1. Restriktioner som veterinärintygen ställer

Intyg som innehåller till exempel följande försäkranden kan för närvarande inte beviljas någonstans i Finland:

Finland is free from IHN. Finland is free from OIE listed diseases.

Intyg som innehåller till exempel följande försäkranden kan beviljas endast, om:

  • fiskarna från vilka fiskeriprodukterna härstammar kommer från en plats utanför IHN-restriktionszonen och produkterna har inte tillverkats i en anläggning som fins innanför restriktionszonen: Fish and seafood (fishery products) originate from farms/establishments which have not been placed under animal health restrictions.
  • fiskarna kommer från fiskodlingsanläggningar, i vilka IHN-sjukdomsfall inte konstaterats: Fish come from registered farms free from IHN.
  • fiskarna som fiskeriprodukterna härstammar från kommer från kommuner, i vilka IHN-sjukdomsfall inte konstaterats: Fish and fishery products are derived from animals originating from administrative territories free from IHN.

2. Övriga restriktioner som mottagarländer för exporten infört

Några mottagarländer för exporten kan oberoende av villkoren i veterinärintygen helt förbjuda export av fisk och fiskeriprodukter från Finland eller från vissa områden i Finland på grund av förekomsten av IHN hos fiskarna. Om sådana restriktioner framkommer, ber vi er meddela om saken till exportteamet på Evira på adressen vienti.elaintuotteet(at)evira.fi. Evira publicerar restriktioner man känner till på dessa sidor. 

Exportrestriktioner som Finland infört

Det aktuella läget i fråga om restriktioner som Finland infört bör före exporten kontrolleras på webbplatsen Evira.fi. I regel är restriktionerna som kommer från den nationella lagstiftningen de samma oberoende av om produkterna är avsedda för Finland, EU:s inre marknad eller länder utanför EU.

Redan exporterade partier

Om veterinärintyg för export under de senaste fyra veckorna beviljats för levande fiskar eller fiskeriprodukter, lämna då uppgifter om dessa exportpartier enligt den vidstående tabellen till adressen vienti.elaintuotteet(at)evira.fi.

Lämna också en anmälan, om ni vet eller misstänker att export skett mot anvisningarna ovan till exempel för att exportören eller tillsynsmyndigheten då intyget beviljades inte ännu kände till exportrestriktionerna. Evira kontaktar då vid behov myndigheterna i transit- eller mottagarlandet för att utreda saken.

Produkt/ levande fisk

Vetenskapligt namn Intygets namn Intyget beviljat (datum) Tillsynsenhet Exportör Mottagare  Mottagarland Transitland Innehåller intyget ett IHN-villkor (”Ja” / ”Nej”)
                   
                   
                   

 

Aktuell information om exportrestriktioner som IHN-fallet orsakar kommer att uppdateras på dessa sidor allt eftersom information erhålls. I oklara fall vänligen kontakta exportteamet på Evira i första hand via e-post (vienti.elaintuotteet(at)evira.fi).

Mer information ger:

överinspektör Tuula Lundén, tfn 050 440 8976 överinspektör Riikka Lahdenperä, tfn 050 401 9411 överinspektör Mia Berlin, tfn 050 574 6765  vienti.elaintuotteet[at]evira.fi