Register vid export

Växtskyddsregistret

Den som exporterar produkter som kräver ett sundhetscertifikat måste vara införd i det av Evira upprätthållna växtskyddsregistret. Registreringskravet gäller regelbunden och fortlöpande verksamhet; export av ett enskilt parti kräver ännu inte någon registrering. Om att bli upptagen i växtskydds- och plantmaterialregistret ansöker man på en blankett som sänds till den lokala NTM-centralen.

Registret över exportörer som exporterar levande djur och produkter av animaliskt ursprung

Endast sådana exportörer, som anmält sig till ett register som Evira upprätthåller (nedan ”exportörsregistret”), får exportera levande djur och produkter av animaliskt ursprung från Finland till länder utanför EU.

Att en anmälan lämnats till exportörsregistret innebär inte att företagaren automatiskt får tillstånd eller godkännande att exportera djur eller produkter av animaliskt ursprung till mottagarländerna som man uppgett i anmälan. Om exportgodkännandet besluter alltid myndigheten i mottagarlandet. Registret är avsett enbart som ett verktyg för nationellt bruk som möjliggör utbyte av information mellan företagarna och myndigheterna och en fungerande exportkontroll. 

Om du exporterar levande djur eller produkter av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung till länder utanför EU och behöver ett sådant sundhetscertifikat eller hälsointyg som mottagarlandet förutsätter, ska du enligt produkten som ska exporteras registrera dig antingen i

  • Eviras växtskyddsregister eller
  • registret över exportörer som exporterar levande djur och produkter av animaliskt ursprung.