Införsel av animaliska livsmedel från länder utanför EU

Animaliska livsmedel dvs. livsmedel som härstammar från djur är till exempel kött, köttprodukter och köttberedningar, mjölk, mjölkprodukter, fiskeriprodukter, fågelägg och äggprodukter jämte biodlingsprodukter. Animaliska livsmedel som införs till unionen från länder utanför EU dvs. från s.k. tredje länder skall uppfylla de införselkrav som i veterinärlagstiftningen fastställts för livsmedlen i fråga. De skall genomgå en veterinär gränskontroll på en godkänd veterinär gränskontrollstation vid unionens yttre gräns då de införs till unionens område. Syftet med den veterinära gränskontrollen är att säkerställa att livsmedel som införs till EU-området från tredje länder uppfyller de livsmedelshygieniska krav som fastställts för dem och att de inte medför en risk att djursjukdomar sprider sig. Efter gränskontrollen kan ett infört parti som godkänts i kontrollen med vissa undantag levereras ut på marknaden i hela EU-området.

Vid veterinär gränskontroll följs de skyddsbeslut som kommissionen fattat för animaliska livsmedel och andra produkter och djur. Ett skyddsbeslut fattas för att nödvändiga åtgärder skall kunna vidtas, om det i ett tredje land yppar sig eller sprids en sådan faktor, som sannolikt medför en allvarlig risk med tanke på människors eller djurs hälsa.

I vissa fall är det tillåtet att föra in animaliska livsmedel från tredje länder även utan veterinär gränskontroll och de behöver då inte heller föras in via godkända gränsövergångsställen. Också då skall importören beakta de införselkrav som i veterinärlagstiftningen fastställts för livsmedlen i fråga (se Veterinärlagstiftningen Eb 5 bilaga 3).

Införselkraven för animaliska livsmedel och av sådana erhållna andra produkter varierar med djurarten och ursprungslandet.
Då sådana livsmedel införs från andra EU-medlemsländer (= handel på den inre marknaden) gäller andra införselkrav än vid införsel från länder utanför EU. Införselkraven vid införsel från andra EU-medlemsländer påverkas likaså av djursjukdomsläget i ursprungslandet, för vilket man vid behov kan fatta skyddsbeslut. Då en djursjukdom bryter ut kan införselkraven förändras också mycket snabbt.

Ett krav vid införsel av vattenbruksprodukter, mjölkprodukter, ägg och kött från vissa djur är också att ursprungslandets plan för tillsynen över rester (se länken i balken till höger) är godkänd.

(18029SEU)