Införsel av hemkomstgåvor från tredjeländer

Införsel av produkter av animaliskt ursprung kan medföra risk för spridning av djursjukdomar till levande djur. Sådana smittsamma djursjukdomar är bl.a. mul- och klövsjuka och svinpest. Därför har resenärer en viktig roll när det gäller att hålla EU-området fritt från djursjukdomar. Bestämmelserna gäller produktpartier som ingår i resandens bagage eller som beställs eller skickas till en privatperson.

De här bestämmelserna om livsmedel och foder tillämpas inte på införsel från EU:s medlemsländer eller följande länder: Andorra, Liechtenstein, Norge, San Marino och Schweiz. Införsel från dessa länder har ingen mängdbegränsning så länge varornas värde inte överskrider tullens värdegränser för införsel av hemkomstgåvor och mängden kan anses rimlig för personlig konsumtion.

Utöver begränsningarna nedan ska man vid införsel av varor alltid iaktta skyddsbeslut. Skyddsbeslut är lands- och/eller områdesspecifika importförbud utfärdade av EU för en viss tid till följd av utbrott av vissa djursjukdomar i ifrågavarande land eller område. Det är alltid importörens ansvar att följa skyddsbesluten.

Livsmedel

Som regel får kött- och mjölkprodukter inte föras in i Finland från länder utanför EU.

Undantagsvis får följande livsmedel införas:

 • partier om 10 kg från följande undantagsländer: Kroatien, Färöarna, Grönland och Island.
 • modersmjölksersättning, babymat och livsmedel som behövs på medicinska grunder får medföras förutsatt att den totala mängden inte överskrider 2 kg. Produkterna ska vara välkända varumärken i oöppnade ursprungliga detaljhandelsförpackningar (förutom då de används) och de ska stå sig i rumstemperatur.
 • sammanlagt 20 kg fiskeriprodukter eller en rensad fisk oavsett dess vikt. Viktbegränsningen gäller inte partier från Färöarna och Island.
 • övriga livsmedel av animaliskt ursprung, såsom honung, grodlår, sniglar och ägg får föras in från länder som inte omfattas av undantag så länge mängden inte överskrider 2 kg.
 • OBS: till höger på sidan finns länkar till förordningar med bestämmelser om ursprungsländer från vilka kommersiell import är tillåten. De är till för situationer där man måste göra en särskild riskbedömning av införseln av hemkomstgåvor. Enligt den nya förordningen om införsel av produkter för personligt bruk är sådan införsel av produktpartier på max 2 kg som nämns i föregående punkt (ej kött och mjölk) tillåten från alla länder oberoende av om import från ifrågavarande land är tillåten eller inte enligt de ovan nämnda förordningarna.
 • OBS: till höger på sidan finns länkar till förordningar med bestämmelser om ursprungsländer från vilka kommersiell import är tillåten. De är till för situationer där man måste göra en särskild riskbedömning av införseln av hemkomstgåvor. Enligt den nya förordningen om införsel av produkter för personligt bruk är sådan införsel av produktpartier på max 2 kg som nämns i föregående punkt (ej kött och mjölk) tillåten från alla länder oberoende av om import från ifrågavarande land är tillåten eller inte enligt de ovan nämnda förordningarna.

Bestämmelserna gäller inte följande produkter:

 • Bröd, kakor, kex, choklad och konfektyrer (inklusive sötsaker), ej blandade eller fyllda med köttprodukter.
 • Kosttillskott förpackade för slutkonsumenten
 • Köttextrakt och köttkoncentrat
 • Oliver fyllda med fisk
 • Pastaprodukter och nudlar, ej blandade eller fyllda med köttprodukter
 • Buljong och kryddor för soppor, förpackade för slutkonsumenten
 • Alla andra livsmedel som inte innehåller färskt eller bearbetat kött eller mjölk och som innehåller mindre än 50 procent bearbetade ägg- eller fiskeriprodukter.

Produkter av animaliskt ursprung från skyddade arter

Det kan finnas ytterligare restriktioner för produkter från vissa skyddade djurarter. Viktgränsen för till exempel kaviar är 125 g per person. Ytterligare information finns på Tullens och Finlands miljöcentrals webbplatser.

Produkter som kräver gränsveterinärkontroll

Införsel av kött, köttprodukter, mjölk, mjölkprodukter och jakttroféer från andra länder utanför EU än de ovan nämnda undantagsländerna:

En resande får föra in kött, köttprodukter, mjölk och mjölkprodukter, foder som innehåller dessa produkter eller jakttroféer till Finland från andra än de ovannämnda tillåtna undantagsländerna endast vid en sådan gränsövergång där det finns en gränsveterinärkontrollstation (oavsett mängd, detta gäller även mycket små mängder). Gränsveterinären gör en kostnadsbelagd införselkontroll av produkterna.

Produkter får föras in endast från sådana länder och anläggningar utanför EU därifrån införsel av dessa produkter enligt Jord- och skogsbruksministeriets lagstiftning är tillåten. Produkterna ska då åtföljas av ett hälsointyg utfärdat av en myndighet i ursprungslandet enligt en godkänd mall, och värdet på produkterna får inte överskrida tullens värdegräns för införsel av hemkomstgåvor.

Sidan om införsel av foder för sällskapsdjur och jakttroféer kan nås via länken till höger (på finska Lemmikkirehu-  ja metsästystuliaisten tuonti).

Följande länk leder till anvisningarna om införsel av jakttroféer som trädde i kraft den 31 januari 2012 och vars huvudsakliga innehåll inte har förändrats:

Obs! Import av björnkött från Ryssland är inte tillåten på grund av bristen på godkända anläggningar. Införsel av björntroféer från Ryssland är nu tillåten. Finlands miljöcentral SYKE kan igen bevilja CITES-importtillstånd för införsel till EU-området av troféer från björnjakt i Ryssland. De uppdaterade anvisningarna finns på SYKE:s webbplats

Hemkomstgåvor med ingredienser av icke-animaliskt ursprung

De här bestämmelserna samt eventuell gränsveterinärkontroll gäller endast för livsmedel av animaliskt ursprung. Införsel av livsmedel som inte innehåller ingredienser av animaliskt ursprung behandlas på Tullens webbplats och där finns också kontaktuppgifter till tullrådgivningen.

Risk för spridning av mul- och klövsjuka med varor från Japan, Kina, Sydkorea och andra asiatiska länder

Eftersom det förekommer exceptionellt stora utbrott av mul- och klövsjuka i Japan, Kina och Sydkorea ombeds resenärer att observera att sjukdomen kan spridas till EU-området med olagliga kött- och mjölkprodukter som förs in från Asien. Resenärer bör alltså observera att dessa produkter inte får föras in av en resande till EU-området, bortsett från de ovan nämnda undantagen.

Afrikansk svinpest i Ryssland

I Ryssland har det förekommit afrikansk svinpest i området kring Sankt Petersburg och i Segezja-området i Karelska republiken. Vi påminner resenärer om att afrikansk svinpest sprids med råa och otillräckligt upphettade köttprodukter, och att all införsel av svinköttsprodukter och köttprodukter av vildsvin från Ryssland är förbjuden.

(18042SEU)

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER