Veterinär gränskontroll

Införsel av animaliska livsmedel och andra produkter jämte levande djur från tredje länder dvs. från länder som inte hör till Europeiska unionen till Europeiska unionens område är tillåtet endast via godkända veterinära gränskontrollstationer vid unionens yttre gränser (lagen om veterinär gränskontroll 1192/1996). Efter gränskontrollen kan ett infört parti som godkänts i kontrollen med vissa undantag levereras ut på marknaden i hela EU-området.

Lagstiftning

Jord- och skogsbruksministeriets avdelning för livsmedel och hälsa svarar för lagstiftningen och bestämmelserna om villkoren som uppställts för införsel av livsmedel och skyddsbesluten som kommissionen fattat.

Partier med animaliska livsmedel skall uppfylla införselkraven som fastställts för livsmedlen i fråga:
• partiet härstammar från ett godkänt ursprungsland
• partiet har i avgångslandet beviljats ett hälsointyg
• produkterna i partiet härstammar från sådana anläggningar i tredje länder, som EU-kommissionen godkänt för införsel.

Vid veterinär gränskontroll följs de skyddsbeslut som kommissionen fattat för animaliska livsmedel och andra produkter och djur. Ett skyddsbeslut fattas för att nödvändiga åtgärder skall kunna vidtas, om det i ett tredje land yppar sig eller sprids en sådan faktor, som sannolikt medför en allvarlig risk med tanke på människors eller djurs hälsa.

Myndigheter

Enheten Import- och marknadskontroll under Eviras Kontrollavdelning svarar för gränskontrollen av animaliska livsmedel och andra produkter och djur som införs från tredje länder. Gränsveterinärer som är i Eviras tjänst eller som Evira befullmäktigat svarar för införselkontrollen av sådana animaliska livsmedel och andra produkter och levande djur, som införs till EU-området via Finland. Finland har en veterinär gränskontrollstation i Helsingfors (hamnen), Vanda (flygplatsen), Fredrikshamn (hamnen) och Vaalimaa (landsvägen).

Enheten för djurens hälsa och välbefinnande under jord- och skogsbruksministeriets avdelning för livsmedel och hälsa svarar för gränskontrollen av animaliska livsmedel och andra produkter och djur som införs från tredje länder och för utarbetandet och uppdateringen av lagstiftningen om villkoren för införsel av sådana.

Gränskontroll

En veterinär gränskontroll görs för sådana produkter och levande djur, som avses i Kommissionens beslut 2007/275.
Produkterna som inte undergår någon veterinär gränskontroll finner du till höger under länken veterinärlagstiftning. Genom att välja Eb och därefter Eb5 och sedan i den senaste ändringen om saken bilaga 3 punkt B kan du se ovan nämnda information om vilka partier som inte undergår gränskontroll (den 23 januari 2009 finner man ovan nämnda information i ändringen 703/2007).
I vissa fall är det tillåtet att införa animaliska livsmedel från tredje länder också utan veterinär gränskontroll. Också då skall importören beakta de införselkrav som i veterinärlagstiftningen fastställts för livsmedlen i fråga.
I samband med veterinär gränskontroll kontrolleras också handlingar som åtföljer varje infört parti och att partiet och handlingarna hör samman. En fysisk kontroll görs för 2-100 procent av de införda partierna beroende på deras ursprung och kvalitet. I enlighet med förordning 882/2004 kontrolleras i samband med veterinär gränskontroll också efterlevnaden av de aspekter av livsmedelslagstiftningen som inte omfattas av gränskontrolldirektivet 97/78/EG.

I Finland finns fyra veterinära gränskontrollstationer: Hamnen och flygplatsen i Helsingfors, hamnen i Fredrikshamn och landsvägen i Vaalimaa. Om ett parti inte redan undergått gränskontroll i något annat EU-land, är dessa ställen de enda möjliga införselportarna till Finland (från Ryssland endast Vaalimaa). I Vaalimaa skall alltid i förväg per telefon kommas överens om kontrollen.

Av partierna tas också prover för laboratorieanalys enligt ett program fastslaget av Eviras Kontrollavdelning. Någon statistik förs inte längre med undantag för resultaten av laboratorieanalyserna. Informationen införs i systemet TRACES.

Importören lämnar en förhandsanmälan till den veterinära gränskontrollstationen om partierna som skall införas genom att fylla i en gemensam veterinär ankomsthandling eller en s.k. CVED-handling för såväl produkter som levande djur. En kommersiell företagare skall använda systemet TRACES. Denna anmälning lämnas senast vardagen innan partiet införs så att man sänder den förhandsifyllda första sidan av gränskontrollintyget till den berörda gränskontrollstationen. Om man vill att gränskontrollen görs utanför tjänstetiden, skall man separat komma överens om saken med gränsveterinären.

Kostnader

Importören svarar för alla kostnader för partiet, också för kostnaderna för lagring och förvaring av sådana partier, för vilka den veterinära gränskontrollen inte är slutförd eller för vilka utredningen av gränskontrollskyldigheten inte ännu är slutförd. Partier som de som nämnts ovan förvaras vid behov på gränskontrollstationen.

Lagring

Sådana partier, som inte uppfyller kraven i EG-lagstiftningen eller finsk lagstiftning kan mellanlagras endast i ett av Evira godkänt frilager, friområde, tullager. Livsmedel avsedda för proviantering i internationell fartygstrafik som inte uppfyller kraven i EU-lagstiftningen eller finsk lagstiftning kan endast levereras till ett av Evira godkänt provianteringslager eller direkt till fartyget.
Om man har för avsikt att leverera ett parti från provianteringslagret till fartyget som skall provianteras, skall importören före leveransen lämna ett förhandsifyllt provianteringsintyg till den gränsveterinär som utövar tillsyn över lagret.
Kontrollen görs av gränsveterinärer som är i Livsmedelssäkerhetsverket Eviras tjänst eller som Evira befullmäktigat. Ett livsmedelsparti som införs från ett annat EU-medlemsland (på den inre marknaden) kontrolleras på första ankomstplatsen. Vid behov kan ett sådant livsmedelsparti också kontrolleras innan det kommer in i landet.

(18024ASEU)

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER