Lagstiftning som hänför sig till produktion av groddar

  • Fyra förordningar 208-211/2013 om groddar antogs 11.3.13 och de finns påJSM:s lagstiftningssidor under I-registret, punkterna I 20 - I 23
  • Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 208/2013 om spårbarhetskrav för groddar och för frön avsedda för produktion av groddar
  • Kommissionens förordning (EU) nr 209/2013 om ändring av förordning (EG) nr 2073/2005 vad gäller mikrobiologiska kriterier för groddar och provtagningsbestämmelser för slaktkroppar från fjäderfä och färskt fjäderfäkött
  • Kommissionens förordning (EU) nr 210/2013 om godkännande av anläggningar som producerar groddar, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004
  •  Kommissionens förordning (EU) nr 211/2013 om intygskrav för import till unionen av groddar och av frön avsedda för produktion av groddar
  • Kommissionens riktlinjer, i vilka man bl.a. behandlat primärproduktion och groddar: I riktlinjerna om genomförandet av vissa bestämmelser i förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien har 18.6.12 tillkommit kompletteringar i styckena 3.1 och 3.2 (groddar) jämte 3.7. (förpackning av sallader i påsar)
  • Kommissionens förordning (EG) nr2073/2005 om mikrobiologiska kriterier för livsmedel (förordningen om mikrobiologiska kriterier)
  • Mikrobiologiska krav för livsmedel, tillämpning av kommissionens förordning (EG) nr 2073/2005. Anvisningar för företagare inom livsmedelssektorn Eviras anvisning 10501