Handelsnamn och bilder

Ett påstående får inte kopplas direkt till ett livsmedels handelsnamn

Ett påstående ska alltid framföras om ett livsmedel eller om ett ämne som livsmedlet innehåller. Eftersom det inte rör sig om påståenden som är bundna till en viss produkt, ska påståendet inte formuleras så, att påståendet kopplas direkt till en produkts handelsnamn.

”Kalcium behövs för att bibehålla normal benstomme” är till exempel ett godkänt hälsopåstående.

  • Förbjuden formulering av påståendet: Produkten X behövs för att bibehålla en normal benstomme. 
  • Tillåten formulering av påståendet: Kalciumet som produkten X innehåller behövs för att bibehålla en normal benstomme.

 

Varumärken och handelsnamn som betraktas som påståenden

Som artikel 1(3) i förordningen om påståenden säger får ett varumärke, märkesnamn eller fantasinamn som förekommer i märkningen eller presentationen eller i reklamen för ett livsmedel och som kan tolkas som ett näringspåstående eller ett hälsopåstående användas under förutsättning att det åtföljs av ett därtill hörande näringspåstående eller hälsopåstående som uppfyller bestämmelserna i förordningen.

Evira anser att ett varumärke eller namn som måste betraktas som ett hälsopåstående ska åtföljas av ett hälsopåstående som specificerar hälsoeffekten. På motsvarande sätt ska ett varumärke eller namn som måste betraktas som ett näringspåstående åtföljas av ett specificerande näringspåstående.

Exempel:

  • En produkt med namnet Fiberbomb ska uppfylla förutsättningarna som tilllämpas på näringspåståendet högt kostfiberinnehåll och denna information ska finnas i samband med namnet. 
  • Användning av namnet Benstomsdryck låter förstå att det finns ett samband mellan livsmedlet och benstommens hälsa. I samband med namnet Benstomsdryck ska således finnas till exempel följande specificering: Benstomsdrycken innehåller kalcium. Kalcium behövs för att bibehålla normal benstomme.

Som artikel 28(2) i förordningen om påståenden säger får produkter med varumärken eller märkesnamn som fanns före 1.1.2005 och som inte är förenliga med förordningen fortsättningsvis saluföras fram till 19.1.2022. Efter det ska bestämmelserna i förordningen om påståenden tillämpas.

Evira anser att sammansättningen hos sådana produkter, för vilka den ovan nämnda övergångstiden tillämpas, inte bör ändras så att varunamnet blir vilseledande.

 

Påståenden som ingår i bilder, symboler och grafik

Enligt artikel 2(2) i förordningen om påståenden avses med ett ”påstående” varje budskap eller framställning som inte är obligatorisk enligt gemenskapens eller medlemsstaternas lagstiftning, inbegripet framställningar bestående av bilder, grafik eller symboler, oavsett form, och som anger, låter förstå eller antyder att ett livsmedel har särskilda egenskaper.

Å andra sidan säger artikel 10(3) i förordningen om påståenden att ett allmänt, icke specificerat hälsopåstående ska åtföljas av ett sådant specifikt hälsopåstående, som avses i artikel 13 eller 14 och som specificerar hälsoeffekten. Bilder, symboler och grafik som inbegriper hälsopåståenden ska således åtföljas av ett hälsopåstående som specificerar hälsoeffekten. Om bilden, symbolen eller grafiken tydligt beskriver ett näringspåstående, ska bilden enligt Eviras synpunkt åtföljas av ett näringspåstående.

Exempel:

  • På förpackningen till ett livsmedel eller i reklamen för ett livsmedel finns bilden av ett öga. Bilden ska då åtföljas av ett hälsopåstående som mer detaljerat berättar hur livsmedlet eller en beståndsdel som livsmedlet innehåller påverkar ögats hälsa eller synförmågan. På motsvarande sätt ska på förpackningen också finnas de övriga märkningarna som användningen av näringspåståendet i fråga förutsätter.
  • På förpackningen till ett livsmedel eller i reklamen för ett livsmedel finns en bild som hänvisar till omega-3-fettsyror. Bilden ska då åtföljas av ett näringspåstående som hänför sig till omega-3-fettsyrorna. På motsvarande sätt ska på förpackningen också finnas de övriga märkningarna som användningen av näringspåståendet i fråga förutsätter.