Icke godkända hälsopåståenden

Övergångstiden för cirka 1700 hälsopåståenden löpte ut 14.12.2012. Dessa hälsopåståenden får inte längre användas i påskrifterna på förpackningarna till livsmedel eller vid marknadsföring av livsmedel.

I maj 2012 godkände kommissionen med sin förordning ((EU) nr 432/2012) 222 funktionella hälsopåståenden för användning vid marknadsföring av livsmedel. Samtidigt hamnade cirka 1700 hälsopåståenden på listan över icke godkända påståenden. Bakom dem ansågs inte finnas tillräckliga vetenskapliga belägg och därför godkändes de inte för användning. Användningen av icke godkända hälsopåståenden vid marknadsföring av livsmedel skulle upphöra senast 14.12.2012.

Europeiska kommissionen upprätthåller ett register över godkända påståenden och villkoren för användning av dessa påståenden. Förteckningen över godkända och icke godkända påståenden kompletteras då Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA och kommissionen fortsätter med handläggningen av hälsopåståenden.

Cirka 2000 hälsopåståenden som hänför sig till ämnen av vegetabiliskt ursprung väntar ännu på en utvärdering från EFSA och/eller ett beslut från kommissionen. Dessa hälsopåståenden får användas vid marknadsföring av livsmedel på företagarens eget ansvar fram till att ett slutligt beslut fattats om att godkänna eller förkasta påståendena. Också vid användning av dessa påståenden skall de allmänna kraven i förordningen om påståenden och kraven på påskrifterna på förpackningar beaktas. Alla påståenden som sänts till EFSA för utvärdering finns i ett register på EFSA

Företagen svarar för påståendena de använder. Företagen skall se till att förpackningarna försetts med alla de märkningar och påskrifter som användningen av påståendena förutsätter.

Livsmedelssäkerhetsverket Evira tjänar som Finlands nationella behöriga myndighet som levererar ansökningarna om påståenden till EFSA för utvärdering. I Eviras uppgifter ingår att leda, styra och utveckla tillsynen över näringspåståenden och hälsopåståenden i Finland. I första hand är det de lokala livsmedelstillsynsmyndigheterna som utöver tillsyn över att kraven i förordningen om påståenden uppfylls.