Näringspåståenden

Med ett näringspåstående avses varje påstående som anger, låter förstå eller antyder att ett livsmedel har särskilda gynnsamma näringsmässiga egenskaper på grund av:

den energi (det kalorivärde), det

 • ger
 • ger i minskad eller ökad grad eller
 • inte ger och/eller

de näringsämnen eller andra ämnen det

 • innehåller
 • innehåller i mindre eller större omfattning eller
 • inte innehåller.

De godkända näringspåståendena har beskrivits i bilagan till förordningen om påståenden och ändringarna av den. Kommissionen upprätthåller  en förteckning över näringspåståenden.

Tillåtna är också sådana påståenden, som kan antas ha samma innebörd för konsumenten som påståendena i bilagan till förordningen. Evira har sammanfört exempel på formuleringar som antas ha samma innebörd. Om en företagare framför andra formuleringar, skall han säkerställa att formuleringen har samma innebörd för konsumenten.

Framförande av ett näringspåstående förutsätter alltid att näringsvärdet anges. Näringsvärdesdeklarationen måste göras enligt förordning (EU) nr 1169/2011 om livsmedelsinformation till konsumenterna artikeln 30.

 

Villkor för användning av näringspåståenden

Om näringspåståendena har fastställts hur mycket ett livsmedel skall innehålla av näringsämnet i fråga för att ett näringspåstående skall få framföras.

 • Ett livsmedel kan till exempel kallas en kostfiberkälla, om produkten innehåller minst 3 g kostfibrer per 100 g eller minst 1,5 g per 100 kcal .
 • Ett livsmedel kan kallas en vitaminkälla eller mineralämneskälla, om produkten innehåller minst 15 % av referensvärdet för det dagliga intaget som fastställts i bilagan till förordningen om näringsvärdesdeklarationer.
 • På motsvarande sätt är ett villkor för påståendet ’högt innehåll av’ att produkten innehåller minst 30 % av referensvärdet för det dagliga intaget.

I fråga om sådana näringsämnen, för vilka det inte fastställts något referensvärde för det dagliga intaget, tillämpas påståendet ’innehåller näringsämne eller annat ämne’. Även om tydliga gränsvärden inte fastställts för näringsämnena i fråga, skall de övriga villkoren i förordningen om påståenden uppfyllas.

Det är företagaren som skall bevisa att kraven i förordningen om påståenden uppfylls dvs. också att ämnet i fråga bevisligen har en gynnsam inverkan och att produkten innehåller tillräckliga mängder av ämnet i fråga. Den vetenskapligt bevisade gynnsamma inverkan kan till exempel bygga på yttranden från EFSA.

Om namnet på ett ämne hänvisar till dess funktion eller dess inverkan på hälsan, rör det sig om ett hälsopåstående (t.ex. antioxidanter, probiotika).

 

Hurdana påståenden betraktas inte som näringspåståenden

Sådan information om ett näringsämnes art och mängd, som krävs på annat håll i lagstiftningen, betraktas inte som ett näringspåstående.

Påskrifter om ingredienser, som använts eller inte använts vid framställning av ett livsmedel eller som beskriver ingrediensernas egenskaper, tolkas inte heller som näringspåståenden:

 • sockrad (Obs! Påståendena sockerfri, utan tillsatt socker och också osockrad är däremot näringspåståenden)
 • osötad
 • sötad med xylitol/fruktos
 • vid framställning har inte använts fett
 • innehåller inga mjölkingredienser
 • mjölkfri
 • tillsatsfri
 • konserveringsmedelsfri

Laktosfri, laktosfattig, glutenfri och mycket glutenfattig är inte näringspåståenden utan de regleras av lagstiftningen om livsmedel för särskilda näringsändamål och framöver av förordningen om konsumentinformation.

 

 

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER