Principer och vilkor för framförande av närings- och hälsopåståenden

Då påståenden framförs är det viktigt att beakta att:

 • endast godkända påståenden får användas
 • informationen och bilden som ges följer förordningen om påståenden
 • ämnet, om vilket påståendet framförs bevisligen har en gynnsam inverkan
 • ämnet i fråga förekommer i tillräcklig/betydande mängd i produkten
 • näringsvärdesdeklarationen och andra förpackningspåskrifter är i ordning
 • de framförda påståendena utgör en del av egenkontrollen

Förordningen om påståenden tillämpas på marknadsföring och reklam i alla dess former, såsom

 • påskrifterna på förpackningarna till livsmedel
 • tryckalster
 • internet,
 • elektroniskt material,
 • radio,
 • TV,
 • produktpresentationer etc.

Förordningen om påståenden tillämpas också i sådana situationer, då konsumenten kan förknippa det framförda påståendet med en viss produkt, även om produkten inte direkt påstås ha den egenskap som påstås. Sålunda skall också den bild som ges om en produkt följa förordningen om påståenden.

 

Framförande av närings- och hälsopåståenden i påskrifterna på förpackningen till ett livsmedel, i presentation av ett livsmedel och i reklam för ett livsmedel förutsätter följande:

Närings- och hälsopåståenden får inte (Förordningen om påståenden, artikel 3)

a) vara felaktiga, tvetydiga eller vilseledande;
b) föranleda tvivel om andra livsmedels säkerhet och/eller näringsmässiga lämplighet;
c) uppmuntra eller tolerera överkonsumtion av ett livsmedel;
d) ange, låta förstå eller antyda att en balanserad kost inte kan ge lämpliga mängder av näringsämnen i allmänhet;
e) hänvisa till förändringar av de fysiologiska funktionerna som skulle kunna ge upphov till eller utnyttja rädsla hos konsumenterna;

 

Påståenden får framföras endast om hälsosamma livsmedel (Förordningen om påståenden, artikel 4)

Kommissionen kommer sannolikt att fastställa näringsprofilerna som utgör ett villkor för framförande av påståenden. Efter det skall ett livsmedel, om vilket ett närings- eller hälsopåstående framförs, följa kriterierna för näringsprofilen.

Med näringsprofilering avses klassificering av livsmedlen enligt deras sammansättning. Syftet med det är att förebygga sådana situationer, att den verkliga karaktären hos produkter som är ogynnsamma med tanke på hälsan kamoufleras bakom närings- eller hälsopåståenden och så förhindra att konsumenten vilseleds.

Efter att näringsprofilerna fastställts informerar Evira om godkända profiler och vilka åtgärder som förutsätts av företagarna.

Alkoholdrycker får inte förses med hälsopåståenden. Av näringspåståendena godkänns endast hänvisningar till

 • låg alkoholhalt,
 • minskad alkoholhalt eller
 • minskad energihalt.

 

Ämnet, om vilket påståendet framförs, skall ha en gynnsam inverkan och intaget av ämnet skall vara tillräckligt (Förordningen om påståenden, artikel 5)

Över den påstådda näringsmässiga eller fysiologiska effekten skall finnas allmänt vedertagen vetenskaplig dokumentation.

Påståendet skall också vara sådant, att genomsnittskonsumenten kan förväntas förstå de gynnsamma effekter som anges i påståendet.

De godkända påståendena och villkoren för användning av dem finns upptagna i en förteckning som kommissionen upprätthåller. För såväl närings- som hälsopåståendena har fastställts hur mycket livsmedlet skall innehålla av näringsämnet i fråga för att påståendet skall få framföras.

Livsmedlet skall ge en betydande mängd av det näringsämne, om vilket ett påstående framförs, då man beaktar normal förbrukning av livsmedlet. Den fastställda dosen skall fås av en sådan mängd av produkten, som man skäligen kan förväntas inta per dag.

 

Framförande av ett påstående förutsätter en näringsvärdesdeklaration (Förordningen om påståenden, artikel 7)

Framförande av närings- och hälsopåståenden förutsätter alltid att näringsvärdet anges enligt förordningen om livsmedelsinformation (EU) 1169/2011, artikeln 30.

 

Då hälsopåståenden framförs skall förpackningen förses med tilläggspåskrifter (Förordningen om påståenden, artikel 10 och 14)

Hälsopåståenden är tillåtna endast, om följande information ingår i påskrifterna och märkningarna på förpackningen eller, om sådana saknas, i presentationen eller reklamen:

a) ett uttalande om vikten av en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil;
b) den mängd livsmedel och det konsumtionsmönster som krävs för att den påstådda gynnsamma effekten skall uppnås;
c) i tillämpliga fall, ett konstaterande riktat till personer som bör undvika att använda produkten; och
d) en lämplig varning i fråga om produkter som vid överdriven konsumtion kan utgöra en hälsorisk.

I samband med hälsopåståenden om minskad sjukdomsrisk skall anges,

 • att flera riskfaktorer hänför sig till den sjukdom som avses i påståendet
 • och att en förändring i en risk inte nödvändigtvis ger någon gynnsam effekt.

Hänvisningar till en allmän, ickespecificerad gynnsam effekt av ett näringsämne eller livsmedel för allmän hälsa eller hälsorelaterat välbefinnande får göras endast om de åtföljs av ett bestämt hälsopåstående som ingår i de förteckningar som föreskrivs i artikel 13 eller 14.

Evira anser att till exempel ’hjärtvänlig’, ’välmående för magen’, 'supermat', 'superfood' eller ’hälsochoklad’ är allmänna, ickespecificerade påståenden. I samband med dem skall framföras ett godkänt hälsopåstående som specificerar hälsoeffekten eller ett sådant hälsopåstående, på vilket bestämmelserna om övergångstider tillämpas.

Så som förordningen av jord- och skogsbruksministeriet om förpackningspåskrifter (834/2014) säger skall de obligatoriska påskrifterna på förpackningarna göras på finska och svenska.

Evira anser, att näringsvärdesinformationen och de tilläggspåskrifter, som framförande av ett hälsopåstående förutsätter, skall göras på finska och svenska alltid, då ett närings- eller hälsopåstående framförs om ett livsmedel. Om det i påskrifter på ett främmande språk förekommer sådana närings- eller hälsopåståenden, som allmänt begrips i Finland, är näringsvärdesdeklarationen och de tilläggspåskrifter som krävs också då -obligatoriska och de skall då likaså göras på finska och svenska. All information som ges om ett livsmedel, oberoende av språket som används, skall vara sanningsenlig och den får inte vilseleda konsumenten.

 

Företagarens ansvar

Europeiska kommissionen har för de nationella tillsynsmyndigheternas och livsmedelsföretagarnas bruk publicerat en genomförandebeslut om riktlinjer för hur artikel 10 i förordningen om påståenden skall tillämpas.

I enlighet med genomförandebeslutet får inte ens godkända hälsopåståenden användas, om inte användningen av dem helt följer alla krav i förordningen om påståenden. Livsmedelsföretagaren skall kunna påvisa att han agerar klanderfritt och visa vilka åtgärder han har vidtagit för att följa varje enskild del av förordningen om påståenden.

 • Endast godkända påståenden används i enlighet med förordningen om påståenden
 • I samband med godkända påståenden framförs den obligatoriska information, som en användning av påståendena föutsätter.

 

Mer information på vår webbplats