Påskrifter på förpackningar till livsmedel

Påskrifterna på förpackningarna till livsmedel är avsedda att vara konsumenten till hjälp. De allmänna bestämmelserna om påskrifter på förpackningar gäller samtliga livsmedel och inkluderar de vanligaste påskrifterna som skall finnas på livsmedelsförpackningar. De särskilda påskriftsbestämmelserna gäller endast en viss livsmedelsgrupp eller ett visst livsmedel.

Påskrifterna på förpackningar skall vara lätta att få syn på, läsa och förstå. Påskrifterna får inte vilseleda konsumenten i fråga om livsmedlet, dess egenskaper eller andra faktorer som hänför sig till livsmedlet. De obligatoriska förpackningspåskrifterna skall göras på finska och svenska.

Livsmedelsförpackningar skall vara försedda med åtminstone följande påskrifter:

 1. livsmedlets beteckning (namn)
 2. förteckning över beståndsdelar
 3. innehållsmängden
 4. minsta hållbarhetstid eller sista användningstidpunkt
 5. namnet, firman eller bifirman och adressen i fråga om tillverkaren, förpackaren eller försäljaren inom EU
 6. ursprungslandet, om ett utelämnande kan vilseleda konsumenten
 7. livsmedelspartiets identifikationskod
 8. vid behov förvaringsanvisning
 9. vid behov bruksanvisning
 10. vid behov varningspåskrift
 11. livsmedlets alkoholhalt, om den i fråga om flytande livsmedel är högre än 1,2 volymprocent och i fråga om fasta livsmedel högre än 1,8 viktprocent

Påskrifterna skall vara sanningsenliga

Påskrifterna på förpackningar får inte vilseleda konsumenten i fråga om livsmedlets egenskaper, sammansättning, karaktär, mängd, ursprung, tillverknings- eller beredningsmetod eller någon annan motsvarande faktor. Påskrifterna skall vara sanningsenliga och följa gällande bestämmelser och föreskrifter. I påskrifterna får inte uppges sådan särskild verkan eller egenskap som livsmedlet inte har eller i fråga om vilken det inte avviker från andra motsvarande livsmedel.

Påskrifterna skall vara tydliga och synliga

Eftersom påskrifterna på förpackningar är viktiga har krav uppställts på deras tydlighet och synlighet.

Påskrifterna på förpackningar skall vara:

 • lätta att få syn på
 • gjorda med tillräckligt stora bokstäver
 • lätta att läsa
 • lätta att förstå
 • hållbara


Påskrifterna får inte täckas över, skymmas eller avbrytas av något annat i skriftlig eller bildlig form.

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS