Benämningen på stekmalet kött motsvarar inte alltid innehållet

18.12.2012

Enligt vad Evira fått veta innehåller stekmalet kött i allmänhet mer malet kött av andra partier av slaktkroppen än av steken. Evira har också bett livsmedelsföretagarna om ett förslag på en benämning som motsvarar produktens sammansättning.

I märkningarna och påskrifterna på malet kött skall finnas ett omnämnande om det, från vilken djurart köttet eller levern härstammar. Det förutsätts i handels- och industriministeriets beslut om kött och köttvaror (138/1996), enligt vilket man med malet kött avser malet eller på annat sätt finfördelat kött. I beslutet sägs också hurdant malet kött som kan sägas ha låg fetthalt.

Utöver malet kött och fettsnålt malet kött säljs i butikerna också malet kött med benämningen stekmalet kött. Benämningen stekmalet kött regleras inte separat och därför tillämpas på det de allmänna bestämmelserna om hur beteckningen på ett livsmedel bildas. Enligt dem kan stekmalet kött i Finland betraktas som en vedertagen benämning på en produkt som malts av stekpartierna av slaktkroppen.

Enligt vad Livsmedelssäkerhetsverket Evira fått veta innehåller det stekmalet kött, som saluhålls i butikerna, i allmänhet mer malet kött av andra partier av slaktkroppen än av steken. Om också andra partier av slaktkroppen använts vid framställning av det malda köttet, borde benämningen noggrant specificera livsmedlet och skilja det från andra livsmedel som det annars kunde förväxlas med.

Med tanke på benämningen på och sammansättningen hos stekmalet kött arrangerade Evira i november ett möte, som representanter för Livsmedelsindustriförbundet och de största kötthusen deltog i. Syftet var att höra företagarna i branschen och få veta deras uppfattning om benämningen stekmalet kött och om sammansättningen hos sådant kött. Under mötet överenskoms att livsmedelsföretagarna före utgången av år 2012 kommer med ett eget förslag till Evira om hur frågan kunde lösas.