EU:s system för namnskydd

Beskrivning av systemet

Systemet för namnskydd på jordbruksprodukter och livsmedel har varit i kraft i hela Europeiska gemenskapen allt sedan år 1993. Syftet med systemet är att skydda livsmedel och jordbruksprodukter mot missbruk av etablerade beteckningar och billigare förfalskningar. Produkterna får samtidigt ett mervärde. För konsumenten innebär skyddet en garanti på att produktens ursprung, råvaror och tillverkningsmetod är känd.

Namnskyddet (registreringen av beteckningen) gäller vanligen sådana produkter, som i flera generationers tid tillverkats eller producerats på traditionellt vis inom ett visst område eller med vissa tillverkningsmetoder.

Endast flera producenter tillsammans eller en organisation som representerar dessa kan ansöka om skydd. En enskild producent kan endast i undantagsfall ansöka om namnskydd för sin produkt.

Registreringen av beteckningen är en tvåstegsprocess, som består av behandling på nationell nivå och behandling på gemenskapsnivå. Ansökan lämnas till jord- och skogsbruksministeriet som fattar beslut i saken. Därefter levererar ministeriet ansökan till kommissionen som registrerar beteckningen.

Hittills har över 800 produkter beviljats namnskydd inom EU:s område. Bland de skyddade produkterna utgör ostarna den största gruppen, efter dem följer frukter och grönsaker, kött och köttprodukter jämte olivoljor. En del av de skyddade beteckningarna är kända endast på nationellt plan, medan en del är kända på olika håll i världen. Alla är ändå åtminstone inom sitt område ryktbara och viktiga produkter. Mest skyddade produkter finns det i Frankrike och Italien. Efter dem följer Portugal, Spanien och Grekland. Alla dessa länder hade långa traditioner i fråga om det nationella skyddet av lokala produkter redan innan EU:s system för skydd av beteckningar trädde i kraft.

Skyddade beteckningar får användas endast på de villkor, som framförts i produktspecifikationerna i ansökan om registrering av produkter med beteckningsskydd.

Författningar om namnskydd

  • Rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel och kommissionens förordning (EG) nr 1898/2006 (ändring 628/2008) om tillämpning av denna förordning. •
  • Rådets förordning (EG) nr 509/2006 om garanterade traditionella specialiteter av jordbruksprodukter och livsmedel och kommissionens förordning (EG) nr 1216/2007 om tillämpning av denna. Förordningarna finns på EU:s webbsidor under: http://ec.europa.eu/agriculture/foodqual/quali1_fi.htm 
  • Om verkställandet av ovan nämnda EG-förordningar har på nationellt plan getts jord- och skogsbruksministeriets förordning nr 907/2007 om namnskydd för jordbruksprodukter och livsmedel: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2007/20070907

System för skydd av beteckningar

Det finns tre olika skyddssystem. Två av dem, skyddad ursprungsbeteckning (SUB) och skyddad geografisk beteckning (SGB), begränsar tillverkning och/eller produktion av produkten enbart till dess traditionella geografiska område. Det tredje skyddssystemet, garanterad traditionell specialitet (GTS), skyddar åter produktens traditionella tillverkningsmetod.

sub.jpg : 13Kb

1. Skyddad ursprungsbeteckning (SUB)

Produktion, bearbetning och beredning av produkten skall ske inom ett visst geografiskt område. Produktens kvalitet eller egenskaper beror i väsentlig grad på det geografiska området i fråga, såsom en råvara som producerats där.

Av finländska produkter har Lapin Puikula (1997) (lappländsk mandelpotatis) och Lapin Poron liha (2009) (renkött från finska Lappland) skyddats som ursprungsbeteckningar.

Potatis med beteckningen Lapin Puikula skall vara producerad och förpackad i Lappland. Potatis med enbart beteckningen Puikula kan däremot produceras och förpackas också på annat håll än i Lappland.

Renkött med beteckningen Lapin Poron liha skall vara producerat, styckat och förpackat i det finska renskötselområdet. Renkött med beteckningen Lapin Poron liha kan saluhållas i form av hela, halva och kvartskroppar eller förpackat i form av kropps- och muskelbitar. För mer detaljerad beskrivning se specifikationen: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:019:0022:0026:SV:PDF

Skyddet gäller endast beteckningen Lapin Poron liha.

Europeiska produkter, exempel: osten Parmigiano Reggiano (parmesanost) (Italien), osten Danablu (Danmark), osten Feta (Grekland), osten Roquefort (Frankrike), osten Gorgonzola (Italien), Prosciutto di Parma (Parmaskinka, Italien), Prosciutto di Carpegna (Italien), Prosciutto di Modena (Italien), pistaschmandlarna Pistacchio verde di Bronte (Italien), olivoljan Huile d'olive de Nice (Frankrike), balsamvinägern Aceto Balsamico Tradizionale di Modena (Italien).

sgb.jpg : 18Kb

2. Skyddad geografisk beteckning (SGB)

Antingen produktion, bearbetning eller beredning av produkten skall ske inom ett visst geografiskt område, som ger produkten dess kvalitet, rykte eller andra egenskaper. En del av råvarorna till produkten kan införas från områden utanför detta område.

Av finländska produkter har Kainuun rönttönen (2008) (traditionell pirog från Kajanaland) skyddats som geografisk beteckning.

Tillverkarens produktionsplats skall ligga inom landskapet Kajanaland. Tillverkningsmetoden har beskrivits i specifikationen i ansökan om registrering http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:074:0072:0075:SV:PDF

Europeiska produkter, exempel: Navarrasparris (Spanien), Ardennerskinka (Belgien), Schwarzwaldskinka (Tyskland), Connemara Hill Lamb (Irland), pumpafröoljan Steirisches Kurbiskeröl (Österrike), Aachenpepparkakor (Tyskland), Lybeckmarsipan (Tyskland).

Produkter registrerade i EU (SUB och SGB) Produkter som registrerats i andra länder får inte tillverkas i Finland. Det är då oftast fråga om ostar, såsom; osten Parmigiano Reggiano, osten Danablu, osten Feta, osten Roquefort och osten Gorgonzola.

En skyddad beteckning får inte kompletteras med uttryck som: ”kvalitet”, ”typ”, ”metod”, ”producerad på samma sätt som”, ”efterliknar”. Ost av typen Feta är således inte en tillåten beteckning för ett livsmedel, utan beteckningen skall bildas till exempel enligt användningsändamålet, såsom ”salladsost”.

All hantering, styckning, rivning och förpackningen av ostar med skyddad ursprungsbeteckning skall ske inom det geografiska området i fråga. 

gts.jpg : 17Kb

3. Garanterad traditionell specialitet (GTS)

Med skyddet garanterad traditionell specialitet (GTS) hänvisas inte till produktens ursprung, utan man vill framhäva produktens traditionella sammansättning och produktionsmetod. En GTS-skyddad produkt kan tillverkas var som helst inom EU-området, men produkten skall tillverkas enligt den registrerade tillverkningsmetoden.

Då en instans ansöker om GTS-skydd för en produkt, meddelar instansen om man vill reservera beteckningen enbart för den produkt, som avses i specifikationen. Om beteckningen reserveras, skall produkter som tillverkas med den beteckningen motsvara specifikationen. Om ingen sådan reservering görs, kan samma beteckning användas också för sådana produkter, som inte motsvarar specifikationen.

Av finländska produkter har sahti (2002) (hembryggt öl från Tavastland), kalakukko (2002) (limpa med inbakad fisk) och karelsk pirog (2003) skyddats som garanterad traditionell specialitet.

Karelsk pirog
Instansen som ansökt om registrering har reserverat beteckningen karelsk pirog endast för sådana produkter, som tillverkats enligt den registrerade metoden http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:102:0014:0015:SV:PDF

Skyddet gäller endast beteckningen ”karelsk pirog”. Om pirogen inte uppfyller ovan nämnda krav, kan man använda till exempel beteckningen ”rispirog”.

Kalakukko
Instansen som ansökt om registrering har reserverat beteckningen kalakukko endast för sådana produkter, som tillverkats enligt den registrerade metoden http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2001:235:0012:0014:SV:PDF

Skyddet gäller endast beteckningen ”kalakukko”, inte beteckningen ”muikkukukko”, ”ahvenkukko”, ”lanttukukko” etc.

Europeiska produkter, exempel: osten Mozzarella, korven Falukorv, Serranoskinka (Jamon serrano), Pizza Napoletana . Produkter kan skyddas också enbart på ett språk; exempel "Traditional Farmfresh Turkey" (kalkon producerad på gården), som skyddats endast på engelska; intill beteckningen skall finnas märkningen ”enligt brittisk tradition”.

I ansökningarna om registrering av beteckningarna Mozzarella och Pizza Napoletana har instansen som ansökt om registrering inte reserverat beteckningen anbart för en sådan produkt, som avses i specifikationen och dessa beteckningar kan således användas också för andra motsvarande produkter. Förpackningarna till dessa får ändå inte vara försedda med omnämnandet ”garanterad traditionell specialitet” eller EU-logon.

Förteckning över produkter med skyddad beteckning

På EU:s webbsidor finns en uppdaterad förteckning över produkterna med en skyddad beteckning: http://ec.europa.eu/agriculture/quality/database/index_en.htm

Förteckningen omfattar

  • registrerade produkter
  • produkter, vilkas registreringsansökan publicerats (medlemsstaterna kan komma med invändningar till kommissionen inom sex månader)
  • produkter, vilkas registreringsansökan inte ännu publicerats

Produkter kan sökas utgående från landet, produkttypen, den registrerade beteckningen eller den beteckning, som förekommer i ansökan (produkter som ännu inte registrerats).

Av den ovan nämnda länken framgår också produkternas specifikationer, i vilka produkternas tillverkningsmetod och andra faktorer som påverkar särdragen beskrivits.

Särskilda påskrifter på förpackningarna
Förpackningarna till SUB-skyddade produkter skall vara försedda med omnämnandet ”skyddad ursprungsbeteckning” eller alternativt motsvarande EU-logo (se punkt System för namnskydd ovan). Förpackningarna till SGB-skyddade produkter skall vara försedda med omnämnandet ”skyddad geografisk beteckning” eller alternativt motsvarande EU-logo (se punkt System för namnskydd ovan). Förpackningarna till GTS-skyddade produkter skall vara försedda med omnämnandet ”garanterad traditionell specialitet” eller alternativt motsvarande EU-logo (se punkt System för namnskydd ovan).

Om symbolerna ingår noggrannare stadganden (om färger, storlek och typsnitt) i bilaga V till kommissionens förordning 1898/2006/EG (ändring 628/2008/EG): http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1898:20080710:SV:PDF

 

 

Mer information på vår webbplats