Förordning om konsumentinformation

LAGSTIFTNINGEN OM MÄRKNINGAR PÅ FÖRPACKNINGAR FÖRNYAS

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna offentliggjordes 22.11.2011. Den trädde i kraft den 20 dagen efter det. Med förordningen sammanförs och uppdateras två delområden av lagstiftningen om märkningar på livsmedel: de allmänna märkningarna och näringsdeklarationerna. Övergångstiden för tillämpandet av kraven på obligatorisk livsmedelsinformation är 3 år efter att förordningen trädde i kraft. Övergångstiden för den obligatoriska näringsdeklarationen är 5 år efter att förordningen trädde i kraft.

Utgångspunkten är att de obligatoriska märkningskraven är de samma som i det nuvarande direktivet om märkningar på förpackningar/den nuvarande nationella förordningen om påskrifter på förpackningar.

NYA KRAV

DE ALLMÄNNA MÄRKNINGARNA

Läsbarhet (art. 13 och bilaga IV, art. 2.2)
- teckenstorleken skall vara minst 1,2 mm (x-höjden)
- läsbarheten påverkas också bl.a. av kontrasten mellan trycket och bakgrunden, typsnittet, teckenfärgen, strecktjockleken, radavståndet, teckenavståndet; kommissionen bekräftar reglerna gällande läsbarheten

Obligatoriska ytterligare uppgifter i märkningarna (bilaga III)
- ”innehåller aspartam (en källa till fenylalanin)”, om aspartam/salt av aspartam och acesulfam endast anges genom hänvisning till E-numret i ingrediensförteckningen
- ”innehåller en källa till fenylalanin”, om aspartam/salt av aspartam och acesulfam anges med sin specifika beteckning i ingrediensförteckningen
- ”hög koffeinhalt. Rekommenderas ej för barn och gravida eller ammande kvinnor” på drycker med hög koffeinhalt
- ”innehåller koffein. Rekommenderas ej för barn och gravida” på livsmedel som innehåller tillsatt koffein
- nedfrysningsdatum på fryst kött, frysta köttberedningar och frysta obearbetade fiskeriprodukter

Uppgifter som åtföljer livsmedlets beteckning (bilaga VI)
- ”upptinat”, om ett livsmedel varit nedfryst före försäljning, men säljs upptinat
- proteinerna av olika djurslag i köttprodukter, köttberedningar och fiskeriprodukter
- förekomsten av tillsatt vatten, om detta utgör mer än 5 %, i köttprodukter, köttberedningar, fiskeriprodukter och bearbetade fiskeriprodukter
- ”sammanfogade bitar av kött/fisk” på köttprodukter, köttberedningar och fiskeriprodukter som annars kan ge ett intryck att vara en hel kött- eller fiskbit
- om korvskinnet inte är ätbart, måste detta anges

Ingrediensförteckning
- vegetabiliska oljor och fetter får grupperas tillsammans följt av en uppräkning av deras specifika vegetabiliska ursprung. Förteckningen får åtföljas av upplysningen ”i varierande proportion” (bilaga VII)
- om en olja är härdad, skall den åtföljas av uttrycket ”fullhärdad” eller ”delvis härdad” beroende på vad som är lämpligt (bilaga VII)
- ingredienser i form av konstruerade nanomaterial skall åtföljas av ordet ”nano” (art. 18.3)

Minsta hållbarhet (bilaga X)
- när datumet inte omfattar en uppgift om dagen, ska datumet föregås av orden ”bäst före utgången av … ”

Ursprungsland eller härkomstplats (art. 26)
- börjar tillämpas för kött av svin, kött av får och get och kött av fjäderfä (färskt, kylt eller fryst) när genomförandeakter avseende tillämpningen antagits inom 2 år efter ikraftträdandet
- när ett livsmedels ursprungsland anges, men det inte är samma som ursprungslandet för den primära ingrediensen, ska ursprungslandet för den primära ingrediensen anges/får anges att ursprungslandet för den primära ingrediensen inte är samma som ursprungslandet för livsmedlet (primär ingrediens = en eller flera ingredienser i ett livsmedel som utgör mer än 50 % av livsmedlet eller som konsumenten vanligen förknippar med livsmedlets beteckning) – börjar tillämpas när genomförandeakter avseende tillämpningen antagits inom 2 år efter ikraftträdandet
- kommissionen lägger inom 2 år fram en rapport om den obligatoriska uppgiften om ursprungsland för kött som används som ingrediens (då skall särskilt utvärderas hur djurets födelse-, uppfödnings- och slaktort skall beaktas när ursprungslandet anges)
- kommissionen lägger inom 3 år fram en rapport om den obligatoriska uppgiften om ursprungsland skall breddas att omfatta följande livsmedel: andra slag av kött, mjölk, mjölk som ingår som ingrediens i mejeriprodukter, obearbetade livsmedel, livsmedel med en enda ingrediens, ingredienser som utgör mer än 50 % av ett livsmedel; i konsekvensbedömningen som rapporten bygger på skall beaktas konsumentens behov av att bli informerad, om det är möjligt att tillhandahålla dessa märkningar, kostnaderna och nyttorna och effekterna för den inre marknaden och den internationella handeln.

Allergener (art. 21)
- anges i ingrediensförteckningen med ämnets eller produktens beteckning så, att de framhävs genom en teckenuppsättning som tydligt skiljer beteckningen från resten av ingrediensförteckningen exempelvis genom typsnitt, stil eller bakgrundsfärg
- ska också anges om oförpackade livsmedel och livsmedel som levereras via storhushåll – medlemsstaterna får anta noggrannare regler om det sätt, på vilket uppgifterna skall göras tillgängliga (art. 44)

Distansförsäljning (art. 14)
- den obligatoriska livsmedelsinformationen, utom minsta hållbarheten/sista förbrukningsdagen skall finnas tillgänglig innan köpet avslutas

NÄRINGSDEKLARATIONERNA 

(artiklarna 29-35, bilagorna I, V, XIII, XIV, XV)

Utgångspunkten är att en sådan näringsdeklaration, som avses i den nya förordningen, är obligatorisk (art. 9.1.(l))
- undantagen har räknats upp i bilaga V
- för drycker som innehåller mer än 1,2 volymprocent alkohol krävs ingen näringsdeklaration (art. 16.4)

Näringsdeklarationens innehåll (art. 30)
- den obligatoriska näringsdeklarationen ska innehålla följande uppgifter: energivärdet och mängden fett, mättat fett, kolhydrat, sockerarter, protein och salt (art. 30.1)
- den obligatoriska näringsdeklarationen får kompletteras med en uppgift om mängden av en eller flera av följande: enkelomättade fettsyror, fleromättade fettsyror, polyoler, stärkelse, kostfiber, de vitaminer/mineralämnen som nämnts i bilaga XIII (art. 30.2).
- av uppgifterna i den obligatoriska näringsdeklarationen får frivilligt upprepas energivärdet eller energivärdet tillsammans med mängden fett, mättat fett, sockerarter och salt (art. 30.3).
- för alkoholdryckernas del får frivilligt anges enbart energivärdet (art. 30.4).
- för oförpackade livsmedels del får frivilligt anges energivärdet eller energivärdet tillsammans med mängden fett, mättat fett, sockerarter och salt (art. 30.5).
- kommissionen lägger inom 3 år fram en rapport om förekomsten av transfetter i den europeiska kosten och alternativa sätt att påverka deras mängd och den information som ges till konsumenterna om dem (art. 30.7).

Angivandet av näringsvärdet per 100 gram eller 100 milliliter eller per portion eller konsumtionsenhet (art. 32-33)

- kraven blir i huvudsak oförändrade (näringsvärdet anges per 100 gram eller 100 milliliter, men det är också möjligt att ange det per portion eller konsumtionsenhet)

- det är frivilligt att ange referensintagen för makronäringsämnen (bilaga XIII.B). Informationen kan anges antingen per 100 gram/milliliter eller per portion eller konsumtionsenhet (art. 33.1.c). Om referensvärden anges, ska följande förklaring finnas i omedelbar närhet av dessa: ”Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ / 2000 kcal). (art. 32.5)

- bilaga XIII – Del A: Dagligt referensintag för vitaminer och mineralämnen (vuxna)

o betydande mängd

  • andra produkter än drycker: 15 % av referensvärdet
  • drycker: 7,5 % av referensvärdet
  • om förpackningen endast innehåller en portion: 15 % av referensvärdet

- om uppgifterna frivilligt upprepas på det sätt som avses i artikel 30.3 b, får referensvärdena anges enbart per portion eller konsumtionsenhet med undantag för energivärdet, som skall anges också per 100 gram/milliliter (art. 33.2)
- för oförpackade livsmedels del får informationen anges enbart per portion eller konsumtionsenhet (art.33.3)
- kommissionen antar med genomförandeakter regler om uttryck per portion eller konsumtionsenhet för vissa kategorier av livsmedel

Presentationen av näringsdeklarationen (art. 34)
- näringsdeklarationen ska presenteras tillsammans i samma synfält och i ett tydligt format (art. 34.1-2, bilaga XV)
- när uppgifterna frivilligt upprepas på det sätt som avses i artikel 30.3, ska uppgifterna anges i det huvudsakliga synfältet. De får anges i en annan form än den obligatoriska näringsdeklarationen (art. 34.3)

Övergångstider för näringsdeklarationerna (art. 54)
- kraven som gäller den obligatoriska näringsdeklarationen börjar tillämpas 5 år efter att förordningen trädde i kraft
- om en näringsdeklaration frivilligt ges under en tidsperiod på 3-5 år efter att förordningen trädde i kraft, skall kraven i förordningen följas.