Utredning av salthalten

Evira utredde mot slutet av år 2010 hur riktigheten hos salthalterna som anges på förpackningarna till livsmedel säkerställs i företagarnas egenkontroll och i myndighetstillsynen. Utredningen besvarades av 35 kommunala tillsynsenheter och 4 av Eviras besiktningsveterinärer.

I undersökningarna under de år (2008 – 2010), som utredningen gällde förekom oroväckande många överskridningar av den salthalt, som angetts på förpackningarna till livsmedlen. Enligt drygt en tredjedel av kommunerna/besiktningsveterinärerna som svarade hade överskridningar av den angivna salthalten konstaterats i företagarnas egenkontrollundersökningar. Överskridningar förekom också i myndighetsundersökningarna. Särskilt anmärkningsvärt var att salthalten i bröd överskreds och det är oroväckande, eftersom brödet spelar en betydande roll i konsumenternas dagliga kost.

Även om svarsprocenten för tillsynsmyndigheternas del blev jämförelsevis låg (knappt 30 %), ger utredningen ändå hänvisningar om att egenkontrollen och myndighetstillsynen över salthalterna borde intensifieras. Konsumenterna måste kunna lita på att salthaltsmärkningarna håller streck för att kunna göra rätta val med tanke på sin hälsa. Ett sammandrag av utredningen av tillsynen över salthalterna i livsmedel kan laddas ned i spalten till höger på denna sida. Uppdaterad 10.06.2011

 

 

Mer information på vår webbplats