Varningspåskrifter och bruksanvisningar

Livsmedlens säkerhet regleras såväl av artikel 14 i den allmänna livsmedelsförordningen (EG) 178/2002 som av § 7 i livsmedelslagen 23/2006.

Enligt artikel 14 i den allmänna livsmedelsförordningen får man inte släppa ut på marknaden sådana livsmedel, som inte är säkra. Ett livsmedel kan inte anses säkert, om det är skadligt för hälsan eller otjänligt som människoföda. Vid bedömning av säkerheten beaktas livsmedlens normala användningsförhållanden och den information som konsumenterna ges om hur man kan undvika skadliga effekter som livsmedlet kan medföra med tanke på hälsan. När man fastställer om ett livsmedel är skadligt för hälsan skall man ta hänsyn till

  • såväl de tänkbara omedelbara som de kortsiktiga och långsiktiga effekterna på den persons hälsa som intar av livsmedlet
  • effekterna på kommande generationers hälsa
  • tänkbara kumulativa toxiska effekter och  
  • vissa konsumentgruppers särskilda känslighet för ett livsmedel, om livsmedlet är avsett för denna konsumentgrupp

 

I 7 § livsmedelslagen sägs att livsmedel till sin hälsomässiga kvalitet skall vara sådana att de inte orsakar fara för människors hälsa.

För att konsumenten skall skyddas mot eventuella hälsorisker stadgas i handels- och industriministeriets förordning om förpackningspåskrifter för livsmedel 1084/2004 att förpackningen till ett livsmedel vid behov skall vara försedd med en varningspåskrift och/eller en bruksanvisning (6 §). Om varningspåskrift och/eller bruksanvisning har också separat stadgats i vissa produktbundna författningar. Till övriga delar är det företagaren som skall bedöma hur nödvändiga påskrifterna är, eftersom han svarar för säkerställandet av säkerheten hos de livsmedel han framställer och hanterar. Livsmedelssäkerhetsverket Evira har också ansett att vissa nedan angivna livsmedel skall vara försedda med vissa varningspåskrifter/bruksanvisningar.

Enligt 3 § förordningen om förpackningspåskrifter för livsmedel skall påskrifterna göras med tillräckligt tydligt teckensnitt och tillräckligt stor teckengrad så att de är lätta att få syn på, läsa och förstå. Om en konsument med normal synförmåga inte utan svårighet kan upptäcka eller läsa varningspåskrifterna, strider produkten mot bestämmelserna för förpackningspåskrifternas del.

 

 

Mer information på vår webbplats: