Varnings- och bruksanvisningspåskrifter på livsmedel som innehåller koffein

Koffein används i livsmedel både som aromämne och som ingrediens. Hos de flesta människor anses en skälig förbrukning av koffein inte medföra några hälsorisker.

Koffeinets uppiggande inverkan är mycket individuell och den kan vara från några timmar till rentav tiotals timmar allt enligt mängden koffein och den berörda personens ämnesomsättning (Giftinformationscentralen 2006). Hos koffeinkänsliga personer, gravida kvinnor och barn kan koffein redan i små doser medföra hjärtklappning och darrning.

En giftig dvs. toxisk dos koffein är 20 mg/kg, dvs. för en vuxen person som väger 60 kg en dos på 1200 mg. En terapeutisk behandlingsdos för vuxna och personer över 15 år är cirka 300 mg/d (Giftinformationscentralen 2006).

Europeiska Unionens vetenskapliga kommitté för livsmedel konstaterar i sitt utlåtande om så kallade energidrycker den 21 januari 1999 att energidryckernas andel av den totala koffeinförbrukningen antagligen inte medför någon skada för vuxna personer, gravida kvinnor undantagna, då man antar att energidryckerna ersätter andra koffeinkällor. Hos barn kan däremot daglig extra exponering för koffein orsaka temporära beteendestörningar såsom rastlöshet och nervositet. Vetenskapliga kommittén konstaterar att gravida kvinnor borde minska sin förbrukning av koffein.

Livsmedelssäkerhetsverket Evira anser att de påskrifter som avses i handels- och industriministeriets förordning om förpackningspåskrifter (1084/2004, nedan förordningen om förpackningspåskrifter) 21 § inte är tillräckliga för att skydda de allra känsligaste konsumenterna.  I 6 § förordningen om förpackningspåskrifter konstateras att förpackningen vid behov skall vara försedd med en varningspåskrift. Därför anser Evira att följande livsmedel skall vara försedda med separata varningar för gravida kvinnor, barn och koffeinkänsliga personer. På produkterna skall också finnas information om högsta intaget per dygn.

Vid marknadsföring av produkterna skall barn, gravida kvinnor och koffeinkänsliga personer beaktas.

Drycker

Enligt 21 § förordningen om förpackningspåskrifter skall en dryck som innehåller mer än 150 mg/l koffein förses med följande text

”Hög koffeinhalt (..mg/100 ml)”.

  • Påskriften skall finnas intill dryckens namn.
  • Någon sådan påskrift krävs inte för sådana drycker som är baserade på kaffe eller te eller är tillverkade av kaffeextrakt eller teextrakt och vilkas namn innehåller ordet "kaffe" eller "te".

Hänvisande till förordningens 6 § anser Evira att förpackningen utöver den ovan nämnda texten om hög koffeinhalt också skall vara försedd med följande påskrifter:

  • ”Rekommenderas ej för barn och gravida eller ammande kvinnor
  • Högsta intaget per dygn exakt uttryckt, till exempel ” Högst två burkar per dygn”. Andra liknande påskrifter, såsom ”Intas i måttliga mängder”, är inte nog.

Sötsaker, tuggummin, stänger och andra liknande produkter

Eftersom sötsaker, chokladstänger och andra liknande produkter är livsmedel som särskilt barn konsumerar, anser Evira att förpackningarna till produkter som innehåller koffein skall vara försedda med följande påskrifter:

  • ”Rekommenderas inte för barn, gravida kvinnor eller personer känsliga för koffein”
  • Högsta intaget per dygn exakt uttryckt, till exempel ” Högst en ask per dygn”. Andra liknande påskrifter, såsom ”Intas i måttliga mängder”, är inte nog.

Kosttillkot

Eftersom kosttillskott är piller, kompretter eller kapslar som säljs förpackade i små doser, är det möjligt att de kan intas också i stora mängder åt gången. Om det ämne som kännetecknar kosttillskottet enligt 6 § förordningen om kosttillskott (571/2003) är koffein eller en ingrediens som innehåller koffein, kan koffeinet vara en sådan verksam substans i kosttillskottet som påverkar personen som intar av kosttillskottet.

Koffeinet är ett av de ämnen som nämns i bilaga 1 till läkemedelsförteckningen (Läkemedelsverkets beslut om läkemedelsförteckning 1024/2003). Därför rekommenderar Evira att företagaren kontaktar Läkemedelsverket för bedömning av ett eventuellt klassificeringsbehov framförallt, om preparatet innehåller koffein mer än 100 mg/rekommenderad daglig dos. Evira rekommenderar också att mängden koffein i en handelsförpackning oberoende av källan det kommer ifrån då produkten saluförs som kosttillskott inte överstiger 1200 mg för att en konsument som inte följer rekommendationerna i bruksanvisningen inte skall medföras någon hälsorisk.

Om det kännetecknande ämnet är koffein eller en ingrediens som innehåller koffein, anser Evira att förpackningen utöver de obligatoriska påskrifterna också skall förses med följande påskrift:

  • ”Rekommenderas inte för barn, gravida kvinnor eller personer känsliga för koffein”

Eftersom förordningen om kostillskott förutsätter att den rekommenderade dagliga dosen anges krävs inte att högsta intaget per dygn anges såsom för de övriga ovan nämnda livsmedelskategoriernas del.

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER