Anvisningar om tillsynen över kontaktmaterial

Anvisningarna ar avsedda för sådana myndigheter som avses i livsmedelslagen för säkerställande av överensstämmelsen hos kontaktmaterial, för förenhetligande av förfarandena vid tillsyn över livsmedelssäkerheten och för att främja en likvärdig behandling av företagarna. Dessa anvisningar är till nytta också för företagarna i branschen då de utarbetar ett sådant kvalitetshanteringssystem eller en sådan plan för egenkontroll som god produktionssed förutsätter. För företagare i kontaktmaterialbranschen finns information som hänför sig till god produktionssed på Eviras webbsidor.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS