God tillverkningssed, GMP

God tillverkningssed och egenkontroll när det gäller material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

Egenkontrollen hos företagare som tillverkar, importerar och marknadsför material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (kontaktmaterial) utgör grunden för en hållbar produktion och import. Egenkontrollen omfattar de systematiska åtgärder, med vilka företagaren vill säkerställa att kraven på kontaktmaterial uppfylls. Egenkontrollen bygger på god tillverkningssed.

Om god tillverkningssed (GMP) när det gäller material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel har antagits EG-förordning nr 2023/2006. Enligt den skall företagare som tillverkar produkter och material se till att tillverkningen sker i enlighet med de allmänna bestämmelserna om god tillverkningssed (ett kvalitetshanteringssystem som omfattar kvalitetssäkring, kvalitetskontroll och dokumentation) och de detaljerade bestämmelserna om god tillverkningssed i bilagan (överföring av tryckfärger och hantering och lagring av tryckta material). God tillverkningssed förutsätter att företagaren har tillräcklig förtrogenhet med lagstiftningen i sin bransch.

GMP-förordningen tillämpas alla stadier av tillverkning, förädling och distribution av material och produkter med undantag för produktionen av utgångsmaterialen. Företagarna i branschen skall ha ett sådant kvalitetssystem, som förordningen förutsätter. Det företes myndigheten på begäran. De kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna utövar tillsyn över verksamheten i kontaktmaterialbranschen.  

I samarbete mellan representanter för tillsynsmyndigheterna, industrin och handeln i de nordiska länderna har utarbetats anvisningar om egenkontroll och god tillverkningssed. Syftet med dessa anvisningar är att stöda företagarna i tillverknings- och upphandlingskedjan vid tolkning av sitt eget ansvar och överensstämmelsen med kraven. Anvisningarna har lagts fram för EG-kommissionen och distribuerats på bred front till de europeiska tillsynsmyndigheter.

  


MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

* Anvisningarna fås än så länge endast på engelska


MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER