Komissionens förordning (EU) nr 10/2011 om livsmedelsduglig plast

I kommissionens förordning 10/2011 sammanslogs något omarbetande och preciserande de krav på material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel som tidigare ställts i kommissionens direktiv 2002/72/EG och i ändringarna av den. Förordningen tillämpas i sin helhet från och med år 2016.  Kommissionens vägledning om hur förordningen om plast ska tillämpas.

Vid tillverkning av plast som lämpar sig för kontakt med livsmedel får användas endast de godkända ämnen som nämnts i bilagan till förordningen på de villkor som uppställts för dem. Vid tillverkning får också användas vissa andra ämnen med stöd av nationell lagstiftning och de ämnen i den s.k. temporära förteckningen som ännu utvärderas av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA).

Tillverkaren, importören* och andra aktörer i värdekedjan svarar för att plasterna  – liksom alla andra material också – som lämpar sig för kontakt med livsmedel överensstämmer med kraven.

Tillverkaren och andra aktörer ska påvisa att plasten överensstämmer med kraven med hjälp av en sådan förklaring om överensstämmelse (Declaration of Compliance) som framgår av bilaga IV till förordning 10/2011.

*med import avses här införsel från länder utanför EU/EES.

 

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER