Registrering av verksamhetsställen i kontaktmaterialbranschen

Företagare som släpper ut på marknaden material och produkter som kommer i kontakt med livsmedel (nedan kontaktmaterial) har med en ändring av livsmedelslagen (23/2006) som trädde i kraft den 1 september 2010 ålagts lämna en anmälan om sin verksamhet och den verksamhet som bedrivs där till livsmedelstillsynsmyndigheten i den kommun, där verksamhetsstället ligger. Myndigheten skall föra in dessa uppgifter i sitt register över tillsynsobjekt.

Om en företagare idkar verksamhet på flera orter, skall en anmälan sändas separat till myndigheten i varje kommun där verksamhet idkas.

Livsmedelstillsynsmyndigheternas kontaktuppgifter finns tillgängliga för företagare på Eviras webbsidor under (på finska): https://www.evira.fi/tietoa-evirasta/yhteystiedot/kenen-puoleen-kaantya/elintarvikkeet/

En instruktion om registreringen finns under Blanketter och anvisningar.