Spårbarhet

Produkter som kommer i kontakt med livsmedel skall kunna spåras i alla stadier av produktions-, marknadsförings- och livsmedelskedjan. Detta krav ingår i artikel 17 i EG:s förordning (EG) nr 1935/2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

Artikel 17, spårbarhet:  

  1. Materialens och produkternas spårbarhet skall säkerställas på samtliga stadier för att underlätta kontroll, återkallande av defekta produkter, konsumentinformation och fastställande av ansvaret.
  2. Med vederbörlig hänsyn till teknisk genomförbarhet skall företagarna ha system och förfaranden på plats som gör det möjligt att identifiera från och till vilka företag leverans har skett av material eller produkter samt, där så är lämpligt, ämnen eller produkter som omfattas av denna förordning och genomförandebestämmelserna till denna och som används vid tillverkningen. Denna information skall på begäran göras tillgänglig för de behöriga myndigheterna.
  3. Material och produkter som släpps ut på gemenskapsmarknaden skall kunna identifieras genom ett lämpligt system som gör det möjligt att spåra dem genom märkning eller relevant dokumentation eller information.

Mål

Spårbarheten är en riskhanteringsmetod, som används då en situation som äventyrar livsmedelssäkerheten måste avgränsas. Att produkterna är spårbara ökar livsmedelssäkerheten och tillförlitligheten hos den information som konsumenterna ges. Ett av syftena med spårbarheten är att kunna få bort material och produkter som strider mot bestämmelserna från marknaden.

Tillämpningsområde

Materials och produkters spårbarhet gäller vid sidan om de egentliga tillverkarna också importörer och marknadsförare ända fram till detaljhandelsstadiet och på motsvarande sätt också livsmedelsindustrikedjan som använder material och produkter ända fram till detaljhandelsstadiet. Produkternas tillverkare, marknadsförare eller användare skall veta varifrån han skaffat råvarorna eller produkterna han använder och till vem han levererat produkterna han tillverkat och marknadsfört och också leveranstidpunkterna och mängden levererade produkter. Företagarna skall inkludera hanteringen av spårbarheten i sin plan för egenkontroll.

Spårbarhetsanvisningar för industrin

Europeiska kontaktmaterials- och kontaktproduktsindustrin har utarbetat spårbarhetsanvisningar för olika branscher. De finns på webbplatsen Community Reference Laboratory for Food Contact Materials.