Tillsynstema

Kontrollerna hos importörer och distributörer (grossister) av kontaktmaterial som tillsynstema inom livsmedelstillsynen

I nätverket för tillsyn över livsmedelskontaktmaterial har föreslagits och överenskommits om tillsynstemat ”Kontroller hos importörer och distributörer (grossister) av livsmedelskontaktmaterial och produkter”. Tillsynstemat genomförs som en del av den regelbundna livsmedelstillsynen under tiden mellan september 2018 och september 2019 då företag som idkar import och grosshandel väljs som tillsynsobjekt i kontaktmaterialkontrollerna, om sådana ligger inom tillsynsenheternas område. I kontrollerna används en av Evira utarbetad kontrollbankett som hjälp och den finner du på Eviras webbplats: https://www.evira.fi/globalassets/tietoa-evirasta/lomakkeet-ja-ohjeet2/elintarvikkeet/kontaktimateriaalit/kontaktimateriaalien_maahantuonti_jakelu_tarkastuslomake.docx

I samband med kontrollen satsas på rådgivning till företagen och instrueras hur man kan försäkra sig om att livsmedelskontaktmaterial som importeras är säkra och i övrigt överensstämmer med kraven. Ett syfte är också att få alla företag som idkar import och grosshandel med livsmedelskontaktmaterial införda i livsmedelstillsynens register.

Importen av olika livsmedelskontaktmaterial av plast som innehåller bambu har ökat under det senaste året. I fråga om dessa produkter begriper konsumenten inte alltid att han eller hon köper en plastprodukt, eftersom de på ett vilseledande sätt marknadsförs med hjälp av den miljövänliga och säkra image som bambun har. Under tillsynstemat kontrolleras därför också sättet på vilket dessa produkter marknadsförs och märkningarna på förpackningarna till produkterna och instrueras företagaren att märka produkterna så, att konsumenten inte får en felaktig bild av materialet i dessa produkter. 

Som livsmedelskontaktmaterialverksamhet betraktas tillverkning och vidareförädling av livsmedelskontaktmaterial och produkter, import av sådana och grosshandel med sådana.

I Finland utövar livsmedelstillsynsmyndigheterna tillsyn över livsmedelskontaktmaterialverksamheten genom att vidta regelbundna kontroller i dessa företag. Nätverket för tillsyn över livsmedelskontaktmaterial är ett samarbetsnät mellan de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna och Evira som har som syfte att ge kamratstöd till tillsynsutövarna och tjäna som en kanal för styrningen av Eviras tillsyn.  

I mängd mätt har tillsynen över livsmedelskontaktmaterial på senare år varit mycket blygsam (endast 11 - 14 % av de registrerade livsmedelskontaktmaterialobjekten) och av importörerna har endast en bråkdel stått som föremål för tillsynen. Importen av livsmedelskontaktmaterial har ökat och den är ofta förknippad med problem bl.a. vad gäller påvisandet av att dessa produkter överensstämmer med kraven.

Beträffande importörerna och distributörerna som idkar grosshandel har också konstaterats osäkerhet i fråga om det, vilket ansvar varje enskilt företag bär i påvisandet av att livsmedelskontaktmaterialen och produkterna är säkra och överensstämmer med kraven. Det kan antas att alla företagare inte är medvetna om att de ska lämna en anmälan om sin verksamhet till den lokala livsmedelstillsynen.

Mer information: Merja Virtanen 029530 4236, merja.virtanen@evira.fi